Nový Zákon

Matouš 21:1-16 Slovo na Cestu (SNC)

1. Když se blížili k Jeruzalému a přišli do Betfage u Olivové hory, poslal Ježíš dva ze svých učedníků napřed

2. a řekl jim: „Jakmile přijdete do vesnice tady před námi, najdete přivázanou oslici s oslátkem. Odvažte je a přiveďte mi je.

3-4. Kdyby se vás někdo ptal, co děláte, řekněte, co předpověděl prorok:

5. ‚Oznamte Jeruzalému:Tvůj král přichází k tobě,tichý, přijíždí na oslátku.‘“

6. Učedníci šli a udělali vše podle Ježíšova příkazu.

7. Přivedli oslici i oslátko, místo sedla podložili své pláště a na ně posadili Ježíše.

8. Mnozí z davu pokládali své pláště na cestu, jiní osekávali větve ze stromů a zdobili jimi cestu.

9. Průvod lidí, který ho obklopoval zepředu i zezadu, volal:

10. Když vjel do Jeruzaléma, celé město vřelo a lidé se vzrušeně ptali: „Kdo je to?“

11. Z průvodu se ozývalo: „To je Ježíš, ten prorok z galilejského Nazaretu!“

12. Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kteří tu prodávali a kupovali, zpřevracel stoly směnárníků a prodavačů obětních holubů

13. a řekl jim: „Písmo praví: Boží chrám je místem pro modlitbu, ale vy jste z něj udělali zlodějské doupě!“

14. Na chrámovém nádvoří se kolem něj shlukli slepí a chromí a on je uzdravoval.

15. Když však velekněží a vykladači zákona viděli ty zázraky a slyšeli, jak i malé děti volají v chrámu: „Sláva Davidovu synu!“, velmi je to pobouřilo.

16. Vyčítali mu: „Neslyšíš, co volají?“On jim odpověděl: „Ovšem. Což jste nečetli v Písmu: I křik nemluvňat chválí Boha.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Matouš 21