Nový Zákon

Marek 1:7-15 Slovo na Cestu (SNC)

7. Ve svých kázáních stále zdůraz-ňoval:„Záhy po mně přijde někdo daleko mocnější, než jsem já; bude tak vznešený, že nejsem hoden ani jako otrok rozvázat řemínek jeho obuvi.

8. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“

9. Jednoho dne přišel Ježíš z galilejského Nazaretu k Janovi a dal se od něho v Jordánu pokřtít.

10. Ve chvíli, kdy vystupoval z vody na břeh, viděl, jak se obloha rozevřela a na jeho hlavu se snesl Boží Duch v podobě holubice.

11. Současně z nebe promluvil hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, z tebe mám radost.“

12. Hned nato Boží Duch vnukl Ježíšovi, aby odešel na poušť do samoty.

13. Šel tedy a čtyřicet dní tam strávil sám mezi divokou zvěří, vystaven satanovu pokoušení; potom přišli andělé a pečovali o něho.

14. Později, když král Herodes uvěznil Jana Křtitele, vydal se Ježíš do Galileje a hlásal tam radostné poselství od Boha:

15. „Konečně přišel čas a přiblížilo se Boží království. Přestaňte myslet jen na pozemské věci, změňte svůj život a uvěřte tomu, co vám Bůh vzkazuje!“

Přečtěte si kompletní kapitolu Marek 1