kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Nový Zákon

Lukáš 24 Slovo na Cestu (SNC)

Ježíš vstává z mrtvých

1. V neděli brzy ráno se ženy vydaly ke hrobu a nesly s sebou vonné masti a oleje.

2. Kámen, který zakrýval vchod do hrobu ve skále, byl však odvalen stranou.

3. Ženy vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše tam nenašly.

4. Bezradně se rozhlížely a vtom u nich stáli dva muži v oslnivě bílých oděvech.

5. Ženy se jich velice lekly a sklopily oči. Oni jim řekli: „Proč hledáte živého tam, kde jsou jen mrtví?

6. Ježíš tady není, je živ! Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal,

7. že bude jako Syn člověka vydán do rukou zlých lidí, ukřižován, ale třetí den vstane z mrtvých.“

8. Ženy si na to skutečně vzpomněly.

9. Vrátily se od hrobu a všechno vyprávěly jedenácti apoštolům a všem ostatním Ježíšovým žákům, které našly.

10. Svědkyně vzkříšení byly: Marie z Magdaly, Jana, Marie Jakubova a ještě další.

11. Učedníci jim však nevěřili a považovali jejich zprávu za výplod fantazie.

12. Petr se však přece jen rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl jen odložená plátna. Vrátil se a nemohl pochopit, co se stalo.

Ježíš se zjevuje dvěma věřícím na cestě

13. Jiní dva Ježíšovi učedníci šli toho dne do městečka Emauzy, nedaleko Jeruzaléma.

14. Cestou spolu hovořili o událostech posledních dnů.

15. Byli zabráni do rozhovoru, takže skoro ani nezpozorovali, že se k nim někdo přidal; byl to Ježíš.

16. Ale oni, jako by měli mlhu před očima, nepoznali ho,

17. ani když se s nimi dal do řeči: „O čem to mluvíte, že jste tak smutní?“ Zastavili se

18. a jeden z nich, Kleofáš, mu řekl: „Jdeš z Jeruzaléma a nevíš, co se tam teď o svátcích stalo?“

19. Ježíš chtěl, aby mu to vyprávěli, a tak pokračovali: „Cožpak jsi nic neslyšel o Ježíši z Nazaretu? O tom prorokovi, který tak mocně kázal a dělal zázraky? Bůh stál při něm a lidé ho měli v úctě.

20. A toho muže velerada odsoudila k smrti a byl ukřižován!

21. My jsme doufali, že on je ten očekávaný Mesiáš a že vysvobodí Izrael. Stalo se to předevčírem.

22. Dnes nás některé ženy překvapily zprávou: byly časně ráno u hrobu

23. a nenašly jeho tělo. Dokonce prý viděly anděly, kteří jim řekli, že Ježíš žije.

24. Někteří z našich si ověřili, že hrob je prázdný, ale jeho neviděli. A tak nevíme, co si o tom všem máme myslet.“

25. Ježíš jim na to řekl: „Proč jste tak nechápaví a proč váháte uvěřit tomu, co předpovídali už dávní proroci?

26. Mesiáš to musí přece všechno vytrpět, než nastolí své království.“

27. A začal jim vykládat všechna slova, která o něm byla napsána od Mojžíše až po proroky.

28. Když došli do Emauz, cíle jejich cesty, Ježíš jako by chtěl jít dál.

29. Oni ho však přemlouvali: „Zůstaň s námi, vždyť je již pozdě a stmívá se. Kam bys šel?“ Dal se tedy pozvat a vešel s nimi do domu.

30. Když zasedli k večeři, vzal Ježíš do rukou chléb, poděkoval Bohu, rozlomil ho a podával jim.

31. A v tu chvíli konečně prohlédli a poznali ho. Ale v tom okamžiku jim Ježíš zmizel.

32. Říkali si vzrušeně: „A proto nám bylo tak dobře u srdce, když s námi na cestě mluvil a vykládal nám smysl proroctví.“

33. Už nehleděli na to, že je večer a hned se vydali zpátky do Jeruzaléma. Našli jedenáct učedníků pohromadě s ostatními.

34. Apoštolové jim řekli: „Pán opravdu vstal z mrtvých! Ukázal se Petrovi!“

35. A oni zase vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak poznali Ježíše podle způsobu lámání chleba.

Ježíš se zjevuje učedníkům za zavřenými dveřmi

36. Ještě neskončili svoje vyprávění a tu sám Ježíš stál mezi nimi a pozdravil je: „Pokoj vám!“

37. Velice se lekli; domnívali se, že se jim zjevil nějaký duch.

38. Avšak on je pokáral: „Co se lekáte a proč si vymýšlíte takové věci?

39. Podívejte se na moje ruce a nohy, jsem to opravdu já. Můžete si na mne sáhnout, nejsem duch, ten nemá tělo z masa a kostí.“

40. Při těch slovech jim ukázal rány po hřebech na rukou i na nohou.

41. Jeho žáci tomu stále nemohli uvěřit, připadalo jim to příliš krásné, než aby to mohla být pravda. Požádal je tedy: „Máte tu něco k jídlu?“

42. Podali mu pečenou rybu a plástev medu

43. a on to s nimi snědl.

Ježíš se zjevuje učedníkům v Jeruzalémě

44. Pak jim řekl: „Vzpomeňte si! Když jsem býval s vámi, často jsem vám připomínal, že se musí naplnit všechno, co je o mně předpověděno u Mojžíše, Proroků a v Žalmech.“

45. A tak je dovedl k tomu, že konečně porozuměli slovům Bible, která o něm hovořila.

46. Pak pokračoval: „To všechno ukazovalo k tomu, že předpověděný Mesiáš musí mnoho vytrpět, zemřít a třetího dne vstát z mrtvých.

47. A nyní se lidé všech národů musí dovědět, že on má právo odpouštět hříchy a moc změnit jejich život. Začne se to rozhlašovat nejprve v Jeruzalémě.

48. Vy budete dosvědčovat všechno, co se událo a čeho jste byli svědky.

49. A já vám pošlu Ducha svatého, kterého vám slíbil můj Otec. Čekejte v Jeruzalémě, pokud vás Bůh nevybaví touto mocí.“

Ježíš vystupuje do nebe

50. Pak je vedl známou cestou z Jeruzaléma do Betanie. Zastavili se a Ježíš zvedl ruce, aby učedníkům požehnal.

51. Když jim žehnal, vzdaloval se vzhůru, až jim zmizel v oblacích.

52. Uctivě se mu poklonili a pak se radostně vrátili do Jeruzaléma.

53. Dobu čekání trávili v chrámu, kde chválili Boha.