kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Nový Zákon

Lukáš 2 Slovo na Cestu (SNC)

Ježíšovo narození v Betlémě

1. V té době nařídil císař Augustus, aby bylo provedeno sčítání lidu v celé římské říši.

2. Byl to první soupis a prováděl ho římský místodržitel v Sýrii Quirinius.

3. Každý byl povinen dát se zapsat v místě, odkud pocházel jeho rod.

4-5. Tak se vydal na cestu i Josef s Marií, která byla již ve vysokém stupni těhotenství. Putovali z galilejského Nazaretu do judského městečka Betléma, rodiště krále Davida; Josef totiž pocházel z jeho rodu.

6. Sotva tam došli, naplnil se Mariin čas

7. a porodila svého prvorozeného syna. Zabalila ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci bylo plno a jinde než ve chlévě už na ně nezbylo místo.

Pastýři navštěvují Ježíše

8. Nedaleko Betléma pásli pastýři ovce. V noci se střídali v hlídkách u svých stád.

9. Najednou se před nimi objevil anděl a celá krajina se rozzářila odleskem Boží slávy. Velice se ho ulekli,

10. ale anděl je uklidňoval: „Nebojte se, nesu vám dobrou zprávu, ze které se mohou radovat všichni lidé.

11. V Betlémě, ze kterého před dávnými časy vyšel David, se vám dnes narodil Kristus, Spasitel poslaný od Boha.

12. Jak ho poznáte? Najdete malé dítě v plenkách, položené do jeslí v chlévě.“

13. Potom se k andělu připojilo mnoho dalších andělů a všichni provolávali:

14. „Sláva Bohu na nebi!Pokoj lidem na zemi! Zjevil lásku všem!“

15. Andělé je opustili a pastýři si řekli: „Pojďme do Betléma a přesvědčme se o tom, co nám anděl oznámil.“

16. Rychle se vydali na cestu a skutečně našli Marii s Josefem i novorozeňátko položené v jeslích.

17. Když je uviděli, začali vyprávět, co jim bylo pověděno o tom dítěti.

18. Všichni, kdo je slyšeli, se divili.

19. Marie si to zapamatovala a přemýšlela o tom.

20. Pastýři se vrátili ke svým stádům, radovali se a děkovali Bohu, že našli všechno tak, jak jim anděl oznámil.

Marie s Josefem přinášejí Ježíše do chrámu

21. Osmý den dali Marie s Josefem chlapce obřezat. Dostal jméno Ježíš, jak to anděl určil ještě před jeho narozením.

22-23. Mojžíšův zákon přikazoval, aby každá žena čtyřicátý den po narození chlapce přinesla oběť do chrámu.

24. Proto i Marie po této době splnila tuto povinnost. Zároveň s sebou vzali i dítě, aby ho podle jiného Mojžíšova předpisu jako prvorozeného syna zasvětili Bohu.

25. V Jeruzalémě žil zbožný stařec jménem Simeon. Řídil se Božími přikázáními a očekával Mesiáše.

26. Byl veden Duchem svatým, který ho také ujistil, že nezemře dříve, dokud Mesiáše na vlastní oči neuzří.

27. Na pokyn Ducha přišel do chrámu právě ve chvíli, kdy rodiče zasvěcovali Ježíše Bohu.

28. Simeon vzal dítě do náruče a modlil se:

29. „Pane, děkuji ti, že jsi splnil svůj slib.Nyní mohu klidně zemřít,

30. protože jsem na vlastní oči viděl Spasitele,

31. kterého dáváš celému světu.

32. Pohanům bude světlem a Izraeli slávou.“

33. Josef a Marie se podivili tomu, co Simeon pověděl o dítěti.

34. Potom jim požehnal a Marii ještě řekl: „Toto dítě bude příčinou pádu jedněch a vyvýšení druhých v Izraeli. On je znamení z nebe, proti kterému se mnozí postaví a tak prozradí svoje nejvnitřnější smýšlení.

35. Tvé vlastní srdce pronikne bolest jako meč.“

36-37. Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z rodu Ašerova. Po sedmiletém manželství ovdověla a nyní jí bylo čtyřiaosmdesát let. Nevycházela už vůbec z chrámu a její dny i noci byly naplněny službou Bohu, modlitbami a častými posty.

38. V tu chvíli k nim přistoupila i ona a děkovala za to dítě. Všem, kteří v Jeruzalémě vyhlíželi Spasitele, oznamovala, že očekávaný Mesiáš je již zde.

39. A tak Josef s Marií splnili, co přikazoval zákon. Později se vrátili do Nazaretu v Galileji.

40. Dítě rostlo, sílilo a bylo velice moudré. Všichni mohli poznat, že ho Bůh miluje.

Ježíš rozmlouvá s náboženskými učiteli

41. Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma slavit velikonoční svátky.

42. Když bylo Ježíšovi dvanáct let, vzali ho poprvé s sebou.

43. Po slavnosti se všichni vydali na cestu domů, ale Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě.

44. Ti ho zpočátku ani nepohřešovali. Domnívali se, že zůstal někde vzadu mezi poutníky, kteří s nimi měli stejnou cestu. Protože se však celý den neukázal, sháněli ho mezi příbuznými a známými.

45. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho tam.

46. Po třech dnech ho objevili v chrámu, jak sedí mezi učiteli zákona, naslouchá jim a hovoří k nim.

47. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad moudrostí, se kterou odpovídal na otázky.

48. Rodiče tím byli překvapeni a matka mu vyčítala: „Chlapče, proč nám děláš takové starosti? Otec a já jsme tě hledali celí zoufalí.“

49. Ježíš jim odpověděl: „Proč jste mne hledali? Cožpak nevíte, že musím být tam, kde se jedná o záležitosti mého Otce?“

50. Ale oni nepochopili, co tím mínil.

51. Ježíš se pak s rodiči vrátil do Nazaretu a poslouchal je. Jeho matka si všechny takové události dobře zapamatovala.

52. S Ježíšovým věkem rostla i jeho moudrost a byl milý Bohu i lidem.