kapitoly

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Nový Zákon

List Jakubův 3 Slovo na Cestu (SNC)

Zkrocení jazyka

1-2. Bratři, nevytýkejte tak horlivě chyby druhým, vždyť chybujeme všichni. Jestliže budeme jednat špatně jakožto učitelé, náš trest bude o to přísnější.Kdo umí zkrotit svůj jazyk, dokazuje, že je zralý člověk a umí ovládat sám sebe.

3. I velkého koně donutíte k poslušnosti, jestliže mu do huby vložíte nepatrné udidlo.

4. Nebo taková loď: i když je velká a žene ji silný vítr, kormidelník ji ovládá malým kormidlem.

5. Jazyk je také nepatrný, a přesto může způsobit velké věci. Od malého plaménku může shořet celý les.

6. A jazyk je takový plamének. Zapálen hříchem může způsobit v duši člověka i v jeho okolí mnoho zla.

7. Člověk umí zkrotit různé druhy zvířat, ptáků, plazů i mořských živočichů,

8. ale svůj vlastní jazyk zkrotit nedovede. Co jednou vysloví zlého, vymkne se jeho vůli a šíří se to jako smrtelný jed.

9-10. Bratři, jedním a týmž jazykem nelze chválit nebeského Otce a zároveň nenávistně útočit na lidi, jeho děti.

11. Tak jako z jednoho pramene nevyvěrá zároveň sladká a hořká voda, tak nemůže ani z jedněch úst vycházet chvála a osočování.

12. Cožpak si můžete natrhat olivy z fíkovníku a fíky z vinné révy?

Dvojí moudrost

13. Pokládá se někdo za moudrého a zkušeného? Ať tedy prokáže svou moudrost jemným a krásným jednáním.

14. Máte-li však v srdci plno hořkosti, závisti a sobectví, nechlubte se moudrostí, protože to se nesrovnává.

15. Vaše myšlení neovládá Bůh, nýbrž vaše pudy a ďábel.

16. Vždyť tam, kde se objeví závist a sobecké zájmy, objeví se též nesvár a jiné zlo.

17. Moudrost pocházející od Boha je především čistá, mírumilovná, laskavá a ústupná. Je vždy milosrdná a vede k dobrým skutkům. Je upřímná a bez jakéhokoliv pokrytectví.

18. Bohu se líbí ti, kdo šíří pokoj.