kapitoly

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Nový Zákon

Koloským 4 Slovo na Cestu (SNC)

1. Na druhé straně vy, kteří máte pravomoc, buďte ke svým podřízeným spravedliví a nestranní. Nezapomeňte, že i vy máte Pána nad sebou.

2. V modlitbách buďte vytrvalí a v děkování Bohu neúnavní.

3-4. Modlete se i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře k hlásání jeho poselství a dal nám i ochotné posluchače. Proste, abych mohl bez překážek pokračovat v osvětlování Kristova poselství, jak mi Bůh uložil a za co jsem právě ve vězení.

Jen prožité působí věrohodně

5. Ve styku s lidmi, kteří nepatří k církvi, jednejte moudře a využívejte vhodné příležitosti, pokud je čas.

6. Vaše řeč ať je vždycky přívětivá a výstižná; pak v ní každý nalezne pro sebe správnou odpověď.

7. Můj drahý přítel Tychikus vám podrobně vylíčí, jak to se mnou vypadá. Věrně mi pomáhá v mé službě Pánu. Od něj budete mít nejpřesnější zprávy.

8. Proto ho posílám, abyste nebyli zbytečně znepokojeni starostmi o můj osud.

9. Provází ho váš krajan Onezimus, se kterým jsme se velmi sblížili. Ti vám všechno povědí.

10. Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o kterém jsem vám už psal; pokud k vám přijde, přijměte ho srdečně.

11. Pozdravuje vás také Ježíš Justus. Tito tři jsou jediní ze židů, kteří zde se mnou spolupracují na Božím díle a jsou mi oporou.

12. Dále vám posílá pozdrav váš krajan Epafras. Je to vskutku horlivý Kristův služebník a nepřetržitě se za vás modlí, abyste byli ve víře pevní a dovedli rozeznat Boží vůli ve všem, co děláte.

13. A stejně jako vy mu leží na srdci i křesťané v Laodiceji a Hierapoli.

14. I náš milý lékař Lukáš vás pozdravuje, a ještě Démas.

15. Pozdravujte všechny v Laodiceji, hlavně Nymfu a ostatní, kteří se scházejí v jejím domě.

16. Až tento dopis přečtete, pošlete ho do Laodiceje, ať se s ním seznámí i tam. A vy si zase vyžádejte dopis, který jsem napsal jim.

17. Archippovi vyřiďte, ať svědomitě zastává službu, kterou byl pověřen.

18. Nakonec připisuji pozdrav vlastní rukou. Myslete na moje pouta. Bůh vám žehnej.Váš Pavel