kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Nový Zákon

Jan 21 Slovo na Cestu (SNC)

Ježíš se zjevuje učedníkům při lovu ryb

1. Později se Ježíš zjevil učedníkům na břehu Genezaretského jezera.

2-3. Šimon Petr tehdy totiž řekl ostatním: „Jdu lovit ryby.“ Někteří se přidali: „Půjdeme s tebou.“ Byli to: Tomáš Dvojče, Natanael z galilejské Káně, Jakub a Jan a ještě další dva.Vypluli na jezero, ale celou noc se namáhali zbytečně.

4. Za svítání si všimli, že někdo stojí na břehu.

5. Zavolal na ně: „Přátelé, máte něco k jídlu?“„Nemáme. Nic jsme neulovili,“ odpověděli.

6. „Já vám poradím: Hoďte síť na pravou stranu a ulovíte!“Uposlechli a nemohli přeplněnou síť ani utáhnout.

7. Jan řekl Petrovi: „To je Pán!“Jakmile to Petr uslyšel, přioblékl se a brodil se ke břehu.

8. Ostatním učedníkům ještě chvíli trvalo, než se člunem a sítí plnou ryb překonali tu nevelkou vzdálenost.

9. Když vystoupili na břeh, uviděli ohniště, na kterém se pekla ryba a chléb.

10. „Přineste několik ryb ze svého úlovku,“ řekl jim Ježíš.

11. Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Napočítal jich sto padesát tři, a přesto se síť nepotrhala.

12. „A teď se pojďte nasnídat,“ pozval je Ježíš.Nevyptávali se ho, kdo je; věděli že je to Pán.

13. Ježíš jim rozdělil chléb i ryby.

14. To bylo Ježíšovo třetí setkání s učedníky po vzkříšení.

Ježíš hovoří s Petrem

15. Když pojedli, rozvinul se mezi Ježíšem a Petrem tento rozhovor: „Šimone, miluješ mne více než ostatní?“„Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“„Pas mé beránky!“

16. Podruhé se zeptal: „Miluješ mne, Šimone?“„Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“„Pečuj o mé ovce!“

17. Zeptal se ho ještě potřetí: „Šimone, máš mne rád?“Petra zarmoutilo, že se ho potřetí zeptal, zda ho má rád, a odpověděl: „Pane, ty víš všechno, i to, že tě mám rád.“„Starej se o mé ovečky! –

18. Na jedno však nezapomeň: Donedávna jsi chodil, kam jsi chtěl. Jako stařec rozpřáhneš ruce, přivážou tě a povedou vstříc smrti.“

19. Tím mu chtěl naznačit, že bude ukřižován a touto smrtí oslaví Boha.A pak ještě dodal: „Následuj mne!“

20. Petr si všiml, že za nimi jde učedník, který byl Ježíšovi tak blízký. (Ten se při poslední večeři ptal, kdo Ježíše zradí.)

21. Petr se zeptal: „Pane, co bude s ním?“

22. Ježíš odpověděl: „Kdybych ho tu ponechal až do svého příchodu, je to moje věc. Nestarej se o to, ale pojď mojí cestou!“

23. O tom učedníkovi se rozhlásilo, že nezemře, ale Ježíš nic takového neřekl.

24. Je to učedník, který to všechno zaznamenal, a jeho svědectví je spolehlivé.

25. Ježíš učinil ještě mnoho jiného, co tu není zaznamenáno. Kdyby se to všechno mělo vypsat, svět by to nemohl pochopit. To, co je zapsáno, stačí, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Boží Syn, a aby se vám v něm otevřel věčný život.