kapitoly

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Nový Zákon

Galatským 5 Slovo na Cestu (SNC)

Svobodu od Boha musíme střežit

1. Naši svobodu nám vydobyl Kristus, nedejme si ji nikým vzít!

2. Poslyšte, co vám říkám, je to vážná věc: dáváte-li se obřezat po židovském způsobu, není vám Kristus nic platný.

3. Znovu opakuji: kdo chce dosáhnout Boží přízně tímto způsobem, je povinen dodržovat židovský zákon do posledního puntíku, jinak je ztracen.

4. Kdo se chce dovolávat svých skutků, nemůže se už dovolávat Krista ani Boží milosti.

5-6. Ale my smíme v Božím Duchu spoléhat na to, že Kristova smrt smazala naše provinění a smířila nás s Bohem. Obřízka a ostatní židovské obřady nám už nemusí dělat těžkou hlavu, protože vše záleží jen na víře, projevující se láskou.

7. Vedli jste si docela dobře! Kdo vás to tak zmátl, že jste upustili od cesty za pravdou?

8. Ten rozhodně nemá nic společného s Bohem, který vás povolal ke svobodě.

9. Dejte si pozor, nepatrná nákaza může přerůst ve zhoubnou epidemii.

10. Pořád však doufám, že pochopíte, která cesta je správná. Ale ten, kdo vám káže takové bludy, bude se z toho zodpovídat, ať je to kdokoliv.

11-12. Jestli si snad myslíte, že já sám jsem zastáncem obřízky, tak mi řekněte, proč mě židé s takovou nenávistí pronásledují. Kdyby to tak bylo, měli by se mnou být docela spokojeni a Kristův kříž by je nemusel tolik urážet. Obřízku však nezastávám a těm, kdo na ní trvají, říkám: Proč jenom obřízku, proč ne přímo kastraci podle pohanského vzoru?

Pravá svoboda vede k lásce

13. Bůh vás povolal ke svobodě. Nezneužívejte ji však k prosazování vlastních zájmů. Naopak, v lásce si navzájem pomáhejte.

14. Vždyť celý zákon se dá shrnout do jediné věty: Měj rád svého bližního jako sám sebe.

15. Jestliže se místo toho jen koušete a žerete, dejte pozor, abyste se navzájem nesežrali.

16. Chci tím říci: Jednejte podle rady Božího Ducha, pak si vás nepodmaní vaše sobecké touhy.

17. Přirozená lidská vůle se vzpírá Božímu Duchu a Boží Duch se nemůže shodnout s naším sobeckým chtěním. Tyto dvě síly svádějí nepřetržitý boj o vládu nad námi a my podléháme buď jedné, nebo druhé z nich.

18. Když se však dáte řídit Božím Duchem, je i podle Božího zákona všechno v pořádku.

19. Kdo se nechává vláčet svými přirozenými sklony, to se snadno pozná: najdete u něj necudnost, pohlavní nevázanost,

20. modlářství, pověrčivost, nenávist, bojovnost, žárlivost, hněvivost, kariérismus, škarohlídství, nadržování,

21. závist, neúctu k životu, opilství, hýření a podobné nectnosti. Už jsem to jednou řekl a opakuji znovu: takoví lidé do Božího království nevstoupí.

22. Kdo však žije podle Božího Ducha, v jeho srdci se rodí láska, radost, pokoj, trpělivost, přívětivost, laskavost, důvěra,

23. pokora a sebeovládání. Takový člověk se nemusí bát žádného zákona.

24. Vždyť ten, kdo náleží Kristu, nechal sám sebe a všechny své vášně a hříšné sklony zemřít s ním na kříži.

25. Jestliže jste tedy vládu nad svým životem odevzdali Božímu Duchu, jednejte podle něho.

26. Se ctižádostí, nadřazeností a závistí jednou provždy skoncujte.