kapitoly

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Nový Zákon

Galatským 1 Slovo na Cestu (SNC)

Hodnověrnost evangelia

1-3. Bratři, přijměte ode mne i od všech, kteří jsou zde se mnou, přání Božího pokoje a milosti.

4-5. Věčná chvála buď Bohu i Kristu Ježíši, který podle Boží vůle za nás obětoval svůj život a tak nás zachránil z moci zla, které ovládá tento svět.

6. Jsem překvapen, bratři, jak rychle jste se nechali svést k následování falešného evangelia.

7. Pamatujte si, že není jiná cesta k věčnému životu než ta, kterou nám otevřel Kristus. Nedejte se mýlit těmi, kdo se snaží jeho učení – jak jsme vám ho kázali – všelijak překrucovat. Kdo to činí, ať je na věky zavržen.

8-9. Znovu opakuji: I kdyby někdo z nás – nebo dokonce anděl z nebe – hlásal něco jiného, než jsme vás učili my, ať je na věky zavržen.

10. Vidíte, že nezačínám žádnými lichotkami. Nechci se totiž za každou cenu líbit lidem. Jestliže se chci opravdu někomu líbit, pak jedině Bohu; jinak bych nebyl Kristův služebník.

11. Ujišťuji vás, bratři, že to, co jsem vám hlásal, není lidský výmysl.

12. To poselství mi nesvěřil nikdo jiný než sám Ježíš Kristus. Jsou to jeho vlastní slova a nemám je z druhé ruky.

13. Vy přece víte, čeho jsem se dopouštěl ještě jako žid – jak jsem křesťany pronásledoval a snažil se je vyhubit.

14. V té době snad nebylo mezi mými vrstevníky horlivějšího a pravověrnějšího žida nade mne. Nikdo jiný nehořel pro tradice mého národa tak fanaticky jako já.

15-16. Ale pak to přišlo! Bůh mi odhalil pravdu o svém Synu a uložil mi šířit jeho poselství po celém světě. K této službě mne ve své dobrotě vybral již dávno před mým narozením.

17. Když se to stalo, nevyptával jsem se na Krista jiných lidí, ani jsem se nešel radit s jeruzalémskými apoštoly. Odešel jsem do Arábie, vrátil se zase do Damašku

18. a teprve po třech letech jsem se vypravil do Jeruzaléma, abych se osobně seznámil s Petrem. Pobyl jsem u něho dva týdny,

19. ale kromě Jakuba, Ježíšova bratra, jsem se s dalšími apoštoly nesetkal.

20. Tak to skutečně bylo, Bůh je mi svědek, že nelžu.

21. Pak jsem se vydal do Sýrie a Kilikie,

22. zatímco v Judsku mě křesťané stále ještě neznali.

23. Věděli jen, že dřívější nepřítel hlásá nyní to, co sám předtím tak krutě potíral,

24. a chválili za to Boha.