Nový Zákon

Filipským 2:7-21 Slovo na Cestu (SNC)

7. odložil svou slávu a moc,stal se člověkem

8. a dokonce přijal úděl otroka.Poslušně šel cestou ponížení až k potupné smrti:popravili ho na kříži jako zločince.

9. Ale právě proto ho Bůh nade všechno povýšila dal mu takovou slávu,

10-11. aby se před jeho jménem každé stvoření v úctě sklonilo a uznalo, že je Pánem všeho.

12. Moji drazí, dokud jsem byl u vás, vždycky jste dbali mých slov. Tím spíše teď, když mezi vámi být nemohu, úzkostlivě se snažte, abyste získali věčný život.

13. Bůh, jenž ve vás působí, k tomu povzbudí vaši vůli a dá vám sílu proměnit ji v činy.

14. Všechno, co činíte, dělejte bez reptání a pochybností.

15-16. Tím dokážete čistotu svého srdce a mezi zkaženými a převrácenými se osvědčíte jako ryzí Boží děti. Buďte svému okolí světlem. Až se Kristus zase objeví – jak budu šťasten, že jsem se nenamáhal zbytečně.

17. I kdybych měl své poslání zpečetit vlastní krví,

18. raduji se z toho a také vy se můžete radovat se mnou.

19. Věřím, že mi Pán brzo umožní poslat k vám Timotea, abych se potěšil zprávami o vás.

20. Jinak tu nemám nikoho, kdo by měl o vás tak upřímný zájem.

21. Všichni myslí spíš na svůj vlastní prospěch než na zájmy Kristovy.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 2