kapitoly

  1. 1

Nový Zákon

Filemonovi 1 Slovo na Cestu (SNC)

Příkladný život povzbuzuje

1-3. Milý příteli, milost a pokoj ať spočinou na tobě, sestře Apfii, Archipovi a celé tvé domácnosti! Píši ti z vězení, které mne potkalo pro Kristovu věc; je u mne právě Timoteus.

4-6. Stále děkuji v modlitbách Bohu za tvou věrnost Ježíši Kristu a lásku ke všem bratřím. A modlím se, abys poznal, kolik dobrého v nás může vyrůst působením Ježíše Krista.

7. Tvá láska, bratře, mi způsobila velkou radost a povzbudila mne. Potěšil jsi tím srdce všech věřících.

Pavel prosí za Onezima

8. Chci tě o něco poprosit. Mohl bych ti sice Kristovým jménem přikázat, co máš učinit, ale nebylo by to ode mne příliš laskavé.

9. Proto dávám přednost prosbě – jsem už starý člověk a teď ještě pro Krista v žaláři.

10. Ta prosba se týká Onezima, kterého jsem zde ve vězení přivedl k víře a mám ho rád jako vlastního syna.

11. Dosud ti způsobil více škody než užitku, ale nyní nám bude užitečný oběma.

12. Posílám ti ho nazpět a s ním ti posílám své vlastní srdce.

13. Rád bych si ho zde ponechal, aby mi ulehčil pobyt ve vězení.

14. Nechci to však učinit bez tvého souhlasu, aby ten dobrý skutek nebyl vynucen, ale vyšel od tebe.

15. Snad proto se ti musel Onezimus na krátkou dobu vzdálit, aby byl navždycky tvým –

16. ne otrokem, ale milovaným bratrem. Je-li tak drahý mně, oč víc bude milý i tobě – jako člověk i jako křesťan.

Již ne otrok, ale bratr

17. Jestli jsem skutečně tvým přítelem, přijmi ho stejně, jako bych to byl já sám.

18. Jestli tě nějak poškodil nebo něco ukradl, připiš to na můj účet.

19. Já, Pavel, zaručuji se zde vlastní rukou, že ti to zaplatím. Nechci ti připomínat, že mi dlužíš celý svůj život.

20. Bratře, mysli na Pána a prokaž mi tu laskavost.

21. Nežádal bych tě o to, kdybych si nebyl jist, že uděláš ještě víc, než oč tě prosím.

Závěrečná prosba a pozdravy

22. Zároveň mi připrav nějaké ubytování. Doufám, že díky vašim modlitbám budu se k vám moci brzo vrátit.

23. Pozdravuje Epafras, který je tady také se mnou vězněn pro víru,

24. dále moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.

25. Milost Pána Ježíše Krista vám přejePavel