kapitoly

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Nový Zákon

2. Timoteovi 2 Slovo na Cestu (SNC)

Boží věc vyžaduje plné odevzdání

1. Tvou silou, můj synu, ať je Kristova moc.

2. Co jsi se naučil ode mne, předávej spolehlivým a schopným lidem, kteří budou šířit pravdu dál.

3. Jako řádný bojovník Ježíše Krista ochotně snášej nepohodlí a útrapy.

4. Kdo stojí v boji, nemá čas na soukromé záležitosti, nechce-li upadnout v nelibost u velitele.

5. I sportovec musí dodržovat pravidla, nemá-li být diskvalifikován.

6. Pracuj pilně jako rolník, který sklidí úrodu jen tehdy, když ji zaléval svým potem.

7. Přemýšlej, co tím chci říci. Pán ti jistě pomůže zaujmout ke všemu správný postoj.

Boží poselství se nedá spoutat

8. Nikdy nezapomeň, že Ježíš Kristus jako člověk pochází z královského Davidova rodu. Zároveň však svým zmrtvýchvstáním dokázal, že je Bohem.

9-10. Jenom proto, že jsem tyto velké pravdy hlásal, jsem teď přikován ve vězení jako nějaký zločinec. Ale Boží slovo nikdo neuváže na řetěz jako mne. A tak to s radostí snáším pro ty, kterým chce Bůh dát záchranu a věčnou slávu v Kristu Ježíši.

11. Utěšuje mne vědomí, že trpět a zemřít pro Krista znamená taky žít s ním na věčnosti,

12. a kdo vydrží s ním všechna utrpení zde, bude s ním jednou vládnout. Kdo se ho však tady zřekne, toho se zřekne i on.

13. Ale i když my zklameme jeho důvěru, on nám věrně stojí po boku, protože neumí být nevěrný.

Plané diskuse jsou znakem bludařů

14. Připomínej to vždycky znovu a v Boží autoritě umlčuj hádky o slovíčka; nepřispívají k ničemu, leda ke zmatku u posluchačů.

15. Snaž se být užitečným Božím pracovníkem, Boží pravdy hlásej čistě a jasně, abys mohl své dílo odevzdat bez obav, že propadne.

16. Vyhýbej se lidem, kteří si libují v planých diskusích a tím odvádějí od Boha.

17. Jejich bludy působí zhoubně jako rakovina. Patří k nim i Hymenaios a Filétos,

18. kteří řadu křesťanů pomátli učením, že vzkříšení mrtvých už nastalo.

19. Ale Boží pravda stojí pevně jako skála, kterou nic neotřese, jako základní kámen, na němž je napsáno: „Bůh zná ty, kdo mu patří“ a „Kdo vyznává Boha, odvrať se od bezbožností“.

20. V zámožných domácnostech bývá zlaté a stříbrné nádobí pro slavnostní příležitosti; dřevěné a hliněné se užívá jen v kuchyni nebo na odpadky.

21. Když si s těmi bludaři nezadáš, zůstaneš vzácnou nádobou, kterou bude sám Kristus moci použít pro své vznešené účely.

22. Buď na stráži před nebezpečími, která obkličují mladého člověka. Pěstuj v sobě víru a lásku ve společenství s těmi, kdo Pána milují z čistého srdce.

23. Znovu ti připomínám, nepouštěj se do takových debat, které lidi jen rozeštvávají.

24. Kristův služebník se nesmí hádat; musí být taktní a trpělivě

25. poučovat toho, kdo se mýlí. Když ti někdo odporuje, zůstaň přesto vlídný;

26. možná, že ho tím s Boží pomocí snáze přesvědčíš o jeho omylu a on unikne z ďábelské léčky.