Nový Zákon

1. Timoteovi 2:1-15 Slovo na Cestu (SNC)

1. Předně pamatuj na to, abyste v modlitbách prosili za své bližní a děkovali za vše, co Bůh pro ně učinil.

2-4. Myslete tak zvlášť na vládnoucí osoby a na všechny, kteří rozhodují o závažných věcech, abychom žili v míru a klidu, abychom mohli bez překážek a důsledně vyznávat svou víru.

5. Je totiž jenom jeden Bůh pro všechny lidia jednom jeden, který Boha a lidi navzájem spojuje,člověk Ježíš Kristus.

6. Ten dal svůj život za celé lidstvo.Tuto zprávu Bůh ve vhodný čas oznámil světu.

7. Já jsem byl vybrán, abych ji jako Boží posel věrně a pravdivě zvěstoval jiným národům.

8. Chci tedy, aby se při bohoslužbě muži modlili k Bohu v čistotě srdce, bez hněvu a hádek.

9-10. Také křesťanské ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě; pozornost ať budí svou laskavostí a ne účesem, drahými šaty nebo šperky.

11. Poučení ať přijímají tiše a pokorně.

12. Ve shromážděních ať nemají rozhodující slovo ženy. Proč?

13. Protože Bůh stvořil nejprve Adama, pak Evu.

14. A nebyl to Adam, kdo první podlehl hříchu, ale žena, kterou je snadnější oklamat.

15. Je jí však svěřena úloha matky. Musí ovšem setrvat ve víře, lásce, svatosti a kázni.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Timoteovi 2