kapitoly

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Nový Zákon

1. Tesalonickým 5 Slovo na Cestu (SNC)

Buď připraven: nikdo neví, kdy se Pán vrátí

1. Kdy se to má stát? O tom skutečně nemusím nic říkat, milí bratři,

2. vždyť sami dobře víte, že to nikdo neví. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci.

3. Až si lidé budou říkat „všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí“, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová.

4. Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj.

5. Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty.

6. Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní, čekejte a buďte střízliví.

7. Noc je čas spáčů a opilců.

8. Ale my, kdo žijeme ve světle, zůstaňme střízliví, chráněni pancířem víry a lásky a přilbou radostné naděje záchrany.

9. Nás přece Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho soudu, ale abychom byli zachráněni zásluhou našeho Pána, Ježíše Krista:

10. on za nás zemřel, abychom s ním mohli žít věčně, ať už se jeho příchodu dožijeme či nikoliv.

11. Tak se vzájemně povzbuzujte a pomáhejte si, jak jste to dělali doposud.

Základní tóny křesťanského života

12. Milí bratři, važte si svých představených v církvi, kteří se pro vás namáhají a napomínají vás.

13. Mějte je ve zvláštní úctě a lásce, vždyť vám slouží. A mezi sebou se nehádejte.

14. Neukázněné a líné napomínejte, malomyslné povzbuzujte, ujímejte se slabých a se všemi mějte trpělivost.

15. Křivdy neoplácejte, prokazujte dobro sobě navzájem i ostatním.

16. Buďte radostnými lidmi.

17. Neochabujte v modlitbách.

18. Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.

19. Nepřekážejte působení Božího Ducha

20. a nezlehčujte jeho poselství.

21-22. Bedlivě však posuzujte vše, co se za Boží slovo vydává, a přijímejte jen to, co odpovídá Písmu. Co mu odporuje, není dobré a s tím nic nemějte.

23. Prosíme Boha, který nám dává svůj pokoj, aby vás přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost – ducha, duši i tělo – zachoval bez úhony až do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus.

24. Bůh, který vás přijal za své děti, to pro vás jistě učiní, jak sám slíbil.

25. Bratři, i vy se za nás modlete.

26. Obejměte za nás všechny spoluvěřící.

27. A všem dejte tento dopis přečíst, je to mé přání a vaše povinnost před Pánem.

28. Nechť vám Ježíš Kristus všem bohatě žehná.Váš Pavel