Nový Zákon

1. List Petrův 2:16-22 Slovo na Cestu (SNC)

16. Jste svobodní lidé, neznamená to však, že máte svobodu k činění zla. Pro vás je vždy směrodatná Boží vůle.

17. S každým jednejte s úctou, mějte rádi své spoluvěřící, žijte v uctivé poslušnosti před Bohem a vládu mějte ve vážnosti.

18. Respektujte své nadřízené, nejen když jsou k vám mírní a laskaví, ale i když jsou přísní a tvrdí.

19. Je to přednost, když někdo pro věrnost Bohu snáší utrpení neprávem.

20. Vždyť co je na tom záslužného, snášíte-li trest, který je vám spravedlivě vyměřen? Ale když jednáte správně, a přece za to trpíte, Bůh to ocení.

21. Taková utrpení jsou jen částí toho, co zakusil pro nás Kristus, který se v tom stal naším příkladem. Proto ho následujte!

22. On nikdy nezhřešil, nikdy nevyslovil lež;

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. List Petrův 2