kapitoly

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Starý Zákon

Nový Zákon

Efeským 5 Ceský studijní preklad (CSP)

Žijte jako děti světla

1. Napodobujte tedy Boha jako milované děti

2. a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni.

3. Smilstvo ani žádná nečistota nebo chamtivost ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté.

4. Ani hanebnost, hloupé řeči nebo laškování, což se nesluší; nýbrž raději vzdávejte díky.

5. Neboť toto vězte a znejte, že žádný smilník ani nečistý ani lakomec -- to jest modloslužebník -- nemá dědictví v království Kristově a Božím.

6. Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti.

7. Nemějte s nimi tedy nic společného.

8. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla --

9. ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě --

10. zkoumejte, co se líbí Pánu,

11. a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte.

12. Neboť o tom, co se u nich vskrytu děje, je hanba i mluvit.

13. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno,

14. neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví: "Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus."

15. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří, ale jako moudří;

16. vykupujte čas, protože dny jsou zlé.

17. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle.

18. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem,

19. mluvíce k sobě v chvalozpěvech, v oslavných zpěvech a v [duchovních] písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho

20. a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista Bohu a Otci.

Ženy a muži

21. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem:

22. Ženy, [podřizujte se] svým mužům jako Pánu,

23. neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve; on [je] zachráncem těla.

24. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům.

25. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal,

26. aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu,

27. aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná.

28. Takto jsou povinni [i] muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.

29. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev.

30. Vždyť jsme údy jeho těla, [z jeho masa a z jeho kostí].

31. "Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo."

32. Toto tajemství je veliké; vztahuji je však na Krista a na církev.

33. Ale také jeden každý z vás ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena ať se bojí svého muže.