kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Starý Zákon

Nový Zákon

Zachariáš 2 Bible 21 (B21)

Rohy a kováři

1. Zvedl jsem oči a hle – uviděl jsem čtyři rohy.

2. „Co to znamená?“ zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. „To jsou rohy, které rozprášily Judu, Izrael a Jeruzalém,“ odpověděl mi.

3. Pak mi Hospodin ukázal čtyři kováře.

4. „Co jdou dělat?“ ptal jsem se. Odpověděl mi: „Tyto rohy rozprášily Judu tak, že nikdo ani nemohl zvednout hlavu. Tihle však přišli, aby jimi otřásli a srazili rohy národům, které pozvedly roh proti judské zemi a chtěly ji rozprášit.“

Muž s měřicí šňůrou

5. Zvedl jsem oči a hle – muž s měřicí šňůrou v ruce.

6. „Kam jdeš?“ zeptal jsem se. „Změřit Jeruzalém,“ odpověděl mi. „Zjistit, jak je široký a dlouhý.“

7. Anděl mluvící se mnou pak odešel, ale naproti mu vyšel jiný anděl

8. se slovy: „Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb.

9. Já sám, praví Hospodin, budu ohnivou hradbou kolem něj a slávou vprostřed něj.‘“

10. „Pojďte, pojďte! Utečte ze severní země, praví Hospodin, neboť vás rozšířím do čtyř světových stran, praví Hospodin.

11. Pojď, Sione! Zachraň se, kdo ses zabydlel u Dcery babylonské!“

12. Neboť tak praví Hospodin zástupů, který mě pro svou slávu poslal k národům, které vás plenily: „Kdo se vás dotýká, dotýká se zornice mého oka.

13. Hle, mávnu po nich rukou a stanou se kořistí svých otroků.“ Tehdy poznáte, že mě poslal Hospodin zástupů.

14. „Jásej a vesel se, Dcero sionská! Hle – už přicházím, abych bydlel mezi vámi, praví Hospodin.

15. V onen den se mnohé národy připojí k Hospodinu a budou mým lidem a já budu bydlet mezi vámi.“ Tehdy poznáš, že mě k tobě poslal Hospodin zástupů.

16. Hospodin se ujme Judy jako svého dědictví ve svaté zemi a znovu vyvolí Jeruzalém.

17. Zmlkněte před Hospodinem, všichni lidé – vždyť už se probouzí, už vychází ze svého svatého příbytku!