Starý Zákon

Nový Zákon

Genesis 1:13-25 Bible 21 (B21)

13. Byl večer a bylo ráno, den třetí.

14. Bůh řekl: „Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;

15. budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!“ – a stalo se.

16. Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy.

17. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi,

18. aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré.

19. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý.

20. Bůh řekl: „Ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou ať létají ptáci!“

21. Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré.

22. Bůh jim požehnal a řekl: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci ať se rozmnožují na zemi.“

23. Byl večer a bylo ráno, den pátý.

24. Bůh řekl: „Ať země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!“ – a stalo se.

25. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré.

Přečtěte si kompletní kapitolu Genesis 1