Starý Zákon

Nový Zákon

Ageus 1:12 Bible 21 (B21)

Zerubábel, syn Šealtielův, velekněz Jošua, syn Jocadakův, i všechen zbývající lid tehdy poslechli hlas Hospodina, svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť ho poslal Hospodin, jejich Bůh. A lid byl naplněn bázní před Hospodinem.

Přečtěte si kompletní kapitolu Ageus 1

Pohled Ageus 1:12 v kontextu