kapitoly

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Starý Zákon

Nový Zákon

2 Tesalonickým 3 Bible 21 (B21)

1. Dále vás, bratři, prosíme, modlete se za nás. Ať se Pánovo slovo rychle šíří, ať je přijímáno s úctou tak jako u vás

2. a ať jsme vysvobozeni od podivných a zlých lidí; neboť ne všichni věří.

3. Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.

4. Jsme o vás v Pánu přesvědčeni, že se řídíte našimi pokyny a budete tak činit i nadále.

5. Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti!

Kdo nechce pracovat, ať nejí

6. Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás.

7. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli

8. a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž.

9. Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování.

10. Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí!

11. Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce; na práci nesáhnou, ale do všeho se pletou.

12. Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací.

13. Vy, bratři, pak nepřestávejte konat dobro.

14. Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise, dejte si na něj pozor a nestýkejte se s ním, ať se zastydí.

15. Nemějte ho však za nepřítele, ale napomínejte ho jako sourozence.

16. Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi.

17. JÁ PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS – TAKHLE PÍŠU.

18. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi.