Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Zacarias 3 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang Panan-awon bahin sa Pangulong Pari nga si Josue

1. Unya gipakita sa Ginoo kanako ang pangulong pari nga si Josue nga nagtindog atubangan sa anghel sa Ginoo. Nagtindog dapit sa iyang tuo si Satanas nga andam sa pag-akusar kaniya.

2. Apan miingon ang anghel sa Ginoo kang Satanas, “Sumala sa Ginoo nga nagpili sa Jerusalem, sayop ka gayod Satanas. Kay kini si Josue giluwas niya gikan sa pagkabihag sama sa sugnod nga kahoy nga gisakmit gikan sa kalayo.”

3. Hugaw ang bisti ni Josue samtang nagatindog siya atubangan sa anghel.

4. Busa miingon ang anghel ngadto sa ubang mga anghel nga nagatindog atubangan ni Josue, “Huboa ninyo ang iyang hugawng bisti.” Unya miingon siya kang Josue, “Gikuha ko na ang imong mga sala. Karon, sul-oban ko ikaw ug bag-ong bisti.”

5. Ug miingon ako, “Butangi usab ninyo ug limpyong turban ang iyang ulo.” Busa gisul-oban nila siya ug bisti ug gibutangan ug limpyong turban ang iyang ulo samtang nagatindog ang anghel sa Ginoo didto.

6. Unya giingnan sa anghel sa Ginoo si Josue

7. sa giingon sa Ginoo nga Makagagahom: “Kon mosunod ka sa akong mga pamaagi ug motuman sa akong mga lagda, mangulo ka sa akong templo ug magdumala sa hawanan niini. Ug tugotan ko ikaw nga makaduol sa akong presensya sama niining mga anghel nga nagatindog dinhi.

8. Karon, pamati Josue nga pangulong pari: Ikaw ug ang imong kaubang mga pari timailhan sa umaabot nga mga panghitabo. Ipadala ko ang akong alagad nga gitawag ug Sanga.

9. Josue, tan-awa ang bato nga gibutang ko sa imong atubangan, may pito kini ka mata. Pakulitan ko kini, ug kuhaon ko ang sala sa nasod sa Israel sa usa lang ka adlaw.

10. Nianang panahona magpuyo kamo nga malinawon. Ang matag usa kaninyo mangimbitar sa iyang silingan sa paglingkod ilalom sa punoan sa iyang ubas ug kahoy nga igos. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nag-ingon niini.”