Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Salmo 50 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang Tinuod nga Pagsimba

1. Ang Ginoo, nga makagagahom nga Dios, nagasulti ug nagatawag sa mga tawo sa tibuok kalibotan.

2. Nagasidlak siya gikan sa Zion, ang siyudad nga hingpit sa iyang katahom.

3. Moabot ang Dios ug dili siya magpakahilom.Sa iyang unahan may nagadilaab nga kalayo, ug sa iyang palibot may kusog nga bagyo.

4. Tawgon niya ang kalangitan ug ang kalibotan nga mosaksi sa iyang paghukom sa iyang katawhan.

5. Moingon siya, “Tigoma dinhi kanako ang akong matinumanon nga mga katawhan nga naghimo ug kasabotan kanako pinaagi sa paghalad.”

6. Nagapadayag ang kalangitan sa pagkamatarong sa Dios,kay siya ang maghuhukom.

7. Moingon pa ang Dios, “Kamong akong katawhan, pamatia ninyo ang akong isulti.Ako ang Dios, nga inyong Dios;magasaksi ako batok kaninyo nga mga taga-Israel.

8. Wala ko kamo badlonga tungod sa inyong mga halad,ug sa inyong mga halad nga sinunog nga inyo kanunayng gidala kanako.

9. Wala ako magkinahanglan sa inyong mga torong baka ug kanding,

10. kay akoa ang tanang mga mananap:ang mga mananap sa kalasangan, ang mga baka sa linibong kabungtoran,

11. ang tanang langgam sa kabukiran, ug mga mananap sa kaumahan.

12. Kon gutomon ako dili ko kamo sultihan,tungod kay akoa ang kalibotan ug ang tanang anaa niini.

13. Mokaon ba ako sa karne sa mga torong bakao moinom sa dugo sa mga kanding? Siyempre dili!

14. Ihalad ninyo kanako, nga Labing Halangdong Dios, ang inyong pagpasalamat,ug tumana ninyo ang inyong mga saad kanako.

15. Tawag kamo kanako sa panahon sa kalisod,kay luwason ko kamo,ug dayegon ninyo ako.”

16. Apan sa mga daotan, mao kini ang giingon sa Dios,“Wala kamoy katungod sa paglitok sa akong mga tulumanon ug kasabotan.

17. Gikasilagan ninyo ang akong pagdisiplina kaninyo;gisalikway ninyo ang akong gipangsulti.

18. Kon may makita kamong kawatan makighigala kamo kaniya,ug makig-uban usab kamo sa mga mananapaw.

19. Nagasulti kamog daotan ug abtik kamong mamakak.

20. Kanunay kamong nagasulti ug daotan batok sa inyong igsoon.

21. Sa dihang gihimo ninyo kining mga butanga, nagpakahilom lang ako,ug naghunahuna kamo nga sama ako kaninyo.Apan karon badlongon ko kamo,ug ipakita ko kaninyo kon unsa kamo kadaotan.

22. Pamatia ninyo kini, kamo nga nalimot sa Dios,kay kon dili, laglagon ko kamo ug walay makaluwas kaninyo.

23. Ang nagahalad kanako ug pagpasalamat nagapasidungog kanako,ug ang nagatuman sa akong mga pamaagi akong luwason.”