Kapitulo

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Nahum 2 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang Pagkalaglag sa Nineve

1. Mga taga-Nineve, gisulong na kamo sa mga kaaway nga mopatibulaag kaninyo. Busa guwardyahi ninyo ang inyong mga paril ug bantayi ninyo ang mga dalan. Tigoma ninyo ang inyong mga sundalo ug pangandam kamo pag-ayo sa pagpakiggira.

2. Kay bisan ug gilaglag ninyo ang Israel ug ang Juda nga daw sa gipatay nga tanom nga ubas, ibalik sa Ginoo ang pagkagamhanan sa Israel.

3. Pula ang taming ug ang bisti sa mga kaaway ninyong sundalo. Ug sa panahon nga mosulong sila magpangidlap ang metal sa ilang mga karwahe ug magpanikad ang ilang mga kabayo.

4. Maghaguros sa mga karsada ang ilang mga karwahe nga mongadto-nganhi sa mga plasa. Magpangidlap kini nga daw sulo ug mokilab nga daw kilat.

5. Mandoan sa hari ang mga opisyal sa mga sundalo. Mangadagma sila sa pagdali-dali ug duol sa inyong mga paril aron sa pagtaod sa panagang alang sa mga sundalo nga mobungkag sa paril.

6. Maabli ang mga pultahan sa inyong siyudad dapit sa may mga suba ug banlason ang inyong palasyo.

7. Gitakda na nga pagabihagon kamo ug dad-on sa laing dapit. Mag-agulo ang inyong mga sulugoon nga babaye sa tingog nga daw sa mga salampati samtang gipukpok nila ang ilang dughan sa kasubo.

8. Ang mga tawo nga nangikyas gikan sa Nineve daw sa bul-og nga mibuhagay gikan sa nabungkag nga pundohanan ug tubig. Ang mga nangikyas gipabalik sa ilang mga kauban apan wala gayoy namalik.

9. Pamati kamong nanulong sa Nineve. Puno sa bahandi kining siyudara. Iloga ninyo ang mga pilak ug bulawan niini!

10. Malaglag, magun-ob, ug maawaaw na ang Nineve! Busa mangahadlok ang iyang mga lumulupyo; mangaluya ang ilang tibuok lawas, mangurog ang ilang mga tuhod, ug mangluspad sila.

11-12. Ang Nineve daw langub nga puloy-anan sa laki ug mga baye nga liyon uban sa ilang mga anak. Walay makahilabot kanila diha sa langub. Patyon ug kunis-kunison sa laking liyon ang iyang biktima ug iapod-apod kini niya sa iyang pares ug sa ilang mga anak. Pun-on niya ang iyang langub sa unod sa iyang biktima. Apan karon, ang Nineve laglagon na.

13. Kay nag-ingon ang Ginoo nga Makagagahom, “Paminaw kamong mga taga-Nineve! Kaaway ko kamo! Busa sunogon ko ang inyong mga karwahe ug mangamatay ang inyong mga sundalo sa gira. Kuhaon ko ang tanang kabtangan nga giilog ninyo gikan sa uban. Dili na kamo makapadala ug mga mensahero sa paghulga o pagmando sa ubang mga nasod.”