Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Mga Numero 7 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang mga Halad alang sa Pagdedikar sa Tolda nga Simbahan

1. Human mapahimutang ni Moises ang Tolda nga Simbahan, gidihogan niya kini pinaagi sa pagwisik ug lana, ug gigahin lakip ang tanang mga kagamitan niini. Mao usab ang iyang gihimo sa halaran ug sa tanang kagamitan niini.

2. Unya ang mga pangulo sa Israel nga nagdumala niadtong mga tawo nga gipang-ihap, nagdala ngadto sa Ginoo ug mga halad.

3. Nagdala sila ngadto sa presensya sa Ginoo ug unom ka karomata ug 12 ka baka — usa ka karomata sa kada duha ka pangulo ug usa ka baka kada usa kanila. Gidala nila kini sa atubangan sa Tolda nga Simbahan.

4. Miingon ang Ginoo kang Moises,

5. “Dawata ang ilang halad aron magamit alang sa mga buluhaton diha sa Tolda nga Tagboanan. Ihatag kini sa mga kaliwat ni Levi sumala sa gikinahanglan sa tagsa-tagsa nila ka buluhaton.”

6. Busa gidawat ni Moises ang mga karomata ug mga baka ug gihatag ngadto sa mga kaliwat ni Levi.

7. Gihatag niya ang duha ka karomata ug upat ka baka sa mga kaliwat ni Gershon alang sa ilang buluhaton.

8. Gihatag niya ang upat ka karomata ug walo ka baka sa mga kaliwat ni Merari alang sa ilang buluhaton. Gipangulohan kini silang tanan ni Itamar nga anak sa pari nga si Aaron.

9. Apan wala hatagi ni Moises ug karomata o baka ang mga kaliwat ni Kohat kay kinahanglang pas-anon lang gayod nila ang balaan nga mga butang sa Tolda.

10. Ang mga pangulo nagdala usab sa ilang mga halad alang sa pagdedikar sa halaran sa panahon nga kini gidedikar.

11. Miingon ang Ginoo kang Moises, “Kinahanglan nga sa matag adlaw may usa ka pangulo nga magdala sa iyang halad alang sa pagdedikar sa halaran.”

12-83. Mao kini sila ang nagdala sa ilang mga halad:Sa unang adlaw, si Nashon nga anak ni Aminadab gikan sa tribo ni Juda.Sa ikaduha nga adlaw, si Netanel nga anak ni Zuar gikan sa tribo ni Isacar.Sa ikatulo nga adlaw, si Eliab nga anak ni Helon gikan sa tribo ni Zebulun.Sa ikaupat nga adlaw, si Elizur nga anak ni Shedeur gikan sa tribo ni Reuben.Sa ikalima nga adlaw, si Shelumiel nga anak ni Zurishadai gikan sa tribo ni Simeon.Sa ikaunom nga adlaw, si Eliasaf nga anak ni Deuel gikan sa tribo ni Gad.Sa ikapito nga adlaw, si Elishama nga anak ni Amihud gikan sa tribo ni Efraim.Sa ikawalo nga adlaw, si Gamaliel nga anak ni Pedazur gikan sa tribo ni Manase.Sa ikasiyam nga adlaw, si Abidan nga anak ni Gideoni gikan sa tribo ni Benjamin.Sa ikanapulo nga adlaw, si Ahiezer nga anak ni Amishadai gikan sa tribo ni Dan.Sa ika-11 nga adlaw, si Pagiel nga anak ni Ocran gikan sa tribo ni Asher.Sa ika-12 nga adlaw, si Ahira nga anak ni Enan gikan sa tribo ni Naftali.Ang kada usa kanila nagdala niining mga halad: usa ka pilak nga bandehado nga may gibug-aton nga usa ka kilo ug tunga, ug usa ka pilak nga yahong nga may gibug-aton nga 800 ka gramo basi sa timbangan nga ginagamit sa mga pari. Ang kada usa niini puno sa maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika isip halad alang sa pagpasidungog sa Ginoo. Nagdala usab sila ug usa ka bulawan nga plato nga may gibug-aton nga 120 ka gramo nga puno ug insenso; usa ka toriyong baka, usa ka hamtong nga laking karnero, ug usa ka laking karnero nga tagsa ka tuig ang edad isip halad nga sinunog; usa ka laking kanding isip halad sa paghinlo; ug duha ka baka, lima ka hamtong nga laking karnero, lima ka laking kanding, ug lima ka laking karnero nga tagsa ka tuig ang edad isip halad alang sa maayong relasyon.

84. Mao kini tanan ang mga halad sa 12 ka mga pangulo sa mga Israelinhon alang sa pagdedikar sa halaran: 12 ka pilak nga bandehado, 12 ka pilak nga yahong, ug 12 ka bulawan nga plato.

85. Ang kada usa sa pilak nga bandehado dunay gibug-aton nga usa ka kilo ug tunga, ug ang kada usa sa pilak nga yahong dunay gibug-aton nga 800 ka gramo. Ang gibug-aton niining tanan mikabat ug 28 ka kilo basi sa timbangan nga ginagamit sa mga pari.

86. Ang 12 ka bulawan nga plato nga puno ug insenso dunay gibug-aton nga 120 ka gramo kada usa basi sa timbangan nga ginagamit sa mga pari. Ang gibug-aton niining tanan mikabat ug 1,440 ka gramo.

87. Ang gidaghanon sa mananap alang sa halad nga sinunog mao kini: 12 ka toriyong baka, 12 ka hamtong nga laking karnero, ug 12 ka laking karnero nga tagsa ka tuig ang edad, lakip ang mga halad isip halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ang halad sa paghinlo: 12 ka laking kanding.

88. Ang gidaghanon sa mananap alang sa halad sa maayong relasyon mao kini: 24 ka torong baka, 60 ka hamtong nga laking karnero, 60 ka laking kanding, ug 60 ka laking karnero nga tagsa ka tuig ang edad.Mao kini tanan ang mga halad sa pagdedikar sa halaran.

89. Kon mosulod si Moises sa Tolda nga Tagboanan sa pagpakigsulti sa Ginoo, madungog niya ang tingog nga nagasulti kaniya gikan sa taliwala sa duha ka kerubin, nga anaa ibabaw sa tabon sa Kahon sa Kasugoan. Didto makigsulti ang Ginoo kang Moises.