Kapitulo

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Malakias 4 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang Adlaw nga Magasilot ang Ginoo

1. Miingon ang Ginoo nga Makagagahom, “Siguro gayod nga moabot ang adlaw nga mosilot ako. Mahisama kini sa nagadilaab nga hurnohan. Silotan ko ang tanang mga mapahitas-on ug nagahimog daotan. Sunogon ko sila sama sa pagsunog sa dagami. Mahisama sila sa sinunog nga kahoy nga wala gayoy mahibilin nga gamot ug sanga.

2. Apan kamong nagatahod kanako, masinati ninyo ang pagluwas ko kaninyo. Mahisama kini sa pagsubang sa adlaw nga ang iyang sidlak nagahatag ug kaayohan. Ug maglukso-lukso kamo sa kalipay sama sa nati nga mga baka nga gipagawas sa toril.

3. Sa pag-abot sa adlaw nga himuon ko na kining mga butanga, laglagon ninyo ang mga daotan nga daw sa abog lang nga inyong tunob-tunoban.

4. “Tumana ninyo ang Kasugoan sa akong alagad nga si Moises. Kana nga mga lagda ug mga tulumanon gihatag ko kaniya didto sa Bukid sa Sinai aron ipatuman sa tanang mga katawhan sa Israel.

5. “Pamati kamo! Sa dili pa moabot ang makalilisang kaayong adlaw sa akong pagsilot, ipadala ko kaninyo ang propeta nga si Elias.

6. Ibalik niya ang maayong relasyon sa mga ginikanan ug sa mga kabataan, aron nga sa akong pag-abot dili ko tunglohon ang inyong yuta.”