Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Josue 3 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Mitabok sa Jordan ang mga Israelinhon

1. Sayo kaayong mibangon si Josue ug ang tanang mga Israelinhon. Mibiya sila sa Shitim ug miadto sa Suba sa Jordan. Nagkampo una sila didto sa wala pa sila motabok.

2. Paglabay sa tulo ka adlaw, milibot sa kampo ang mga tigdumala,

3. ug mimando sa mga tawo, “Inigkakita ninyo nga pas-anon na sa mga pari nga mga kaliwat ni Levi ang Kahon sa Kasabotan sa Ginoo nga inyong Dios, sunod kamo kanila,

4. aron mahibaloan ninyo kon asa kamo moagi, kay wala pa gayod kamo sukad makaagi dinhi. Apan ayaw lang kamo pagpaduol pag-ayo sa Kahon sa Kasabotan; distansya kamog mga usa ka kilometro.”

5. Unya giingnan ni Josue ang mga tawo, “Panghinlo kamo sa inyong kaugalingon kay ugma maghimo ang Ginoo diha kaninyo ug katingalahang mga butang.”

6. Giingnan usab ni Josue ang mga pari, “Dad-a na ninyo ang Kahon sa Kasabotan ug mag-una kamo sa mga tawo.” Gituman nila ang giingon ni Josue.

7. Unya miingon ang Ginoo kang Josue, “Sa pagabuhaton ko karong adlawa, pasidunggan ka sa katawhan sa Israel, ug mahibaloan nila nga nagauban ako kanimo sama sa akong pag-uban kang Moises.

8. Sultihi ang mga pari nga nagadayong sa Kahon sa Kasabotan nga inig-abot nila sa Suba sa Jordan mohunong sila inigtunob nila sa tubig sa suba.”

9. Unya gitawag ni Josue ang mga tawo, “Dali kamo, kay sultihan ko kamo kon unsa ang giingon sa Ginoo nga inyong Dios.

10. Masayran ninyo karon nga ang buhi nga Dios nagauban kaninyo, kay iyang ipaabog gayod kaninyo ang mga Canaanhon, Hithanon, Hivhanon, Periznon, Girgasnon, Amornon, ug mga Jebusnon.

11. Siguradohon ninyo nga ang Kahon sa Kasabotan sa Ginoo nga nagagahom sa tibuok kalibotan mag-una kaninyo samtang nagtabok kamo sa Suba sa Jordan.

12. Busa karon, pagpili kamo ug 12 ka mga tawo, usa gikan sa matag tribo sa Israel.

13. Sa dihang motunob na sa tubig ang mga pari nga nagadayong sa Kahon sa Ginoo nga nagagahom sa tibuok kalibotan, mohunong pagdagayday ang tubig sa Suba sa Jordan. Ang tubig nga gikan sa ibabaw mopundo sa usa ka dapit.”

14-15. Ting-ani kadto ug nagabaha ang Suba sa Jordan. Mibiya ang mga tawo sa ilang kampo aron motabok. Nag-una kanila ang mga pari nga nagadayong sa Kahon sa Kasabotan. Pagtunob gayod sa mga pari sa suba,

16. mihunong dayon ang pagdagayday sa tubig. Mipundo ang tubig sa usa ka dapit nga gitawag ug Adam, usa ka lungsod duol sa Zaretan. Wala nay tubig nga nagadagayday paingon sa Patay nga Dagat, busa nakatabok ang mga tawo sa dapit nga duol sa Jerico.

17. Nagtindog taliwala sa mamalang suba ang mga pari nga nagadayong sa Kahon sa Kasabotan, hangtod nga nakatabok ang tanang katawhan.