Kapitulo

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Habakuk 3 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang Pag-ampo ni Habakuk

1. Mao kini ang pag-ampo ni Propeta Habakuk:

2. “O Ginoo, nadunggan ko ang mahitungod sa imong mga gipanghimo, ug tungod niini nagatahod ako kanimo. Karon himoa kini pag-usab sa among panahon. Ug sa panahon nga ipakita mo na ang imong kasuko, kaloy-i kami.

3. “Ikaw ang Dios nga Balaan nga moabot gikan sa Teman ug sa Bukid sa Paran. Ug ang imong gahom makita sa kalangitan, ug tungod niini dayegon ka sa mga tawo sa kalibotan.

4. Ang kasilaw sa imong pag-abot daw sama sa adlaw; nagasidlak ang imong mga kamot diin natago ang imong gahom.

5. Moabot ka nga may dalang katalagman.

6. Kon motindog ka mauyog ang kalibotan, ug kon motan-aw ka mangurog sa kahadlok ang mga katawhan. Mangatumpag ang karaang mga bukid ug mga bungtod. Ang imong mga pamaagi magapadayon sa walay kataposan.

7. Nakita ko nga nangaguba ang mga tolda sa Cushan ug sa Midian.

8-9. “Ginoo, daw sundalo ka nga nagasakay sa karwahe aron sa pagdaog sa gira. Andam ka na nga mopana. Apan kinsa ba ang imong gikapungtan, ang mga suba ba ug ang mga dagat? Gipaliki mo ang yuta ug migawas diha ang tubig.

10. Ang mga bukid daw mga tawo nga sa pagkakita kanimo nangurog. Nagbunok ang ulan; naghaguros ang tubig sa dagat ug midagko ang mga balod.

11. Mipundo ang adlaw ug ang bulan sa ilang nahimutangan sa pagkilab sa nagahaguros mo nga mga pana ug sa kasilaw sa imong nagakilab nga bangkaw.

12. “Tungod sa imong labihan nga kasuko gilatas mo ang kalibotan ug gitunob-tunoban ang mga nasod.

13. Migawas ka aron luwason ang imong pinili nga katawhan. Gipatay mo ang pangulo sa daotan nga gingharian, ug gilaglag mo sa hingpit ang iyang mga katawhan.

14. Gituhog mo ang ulo sa komander sa iyang mga sundalo ginamit mismo ang iyang pana. Gihimo mo kini sa dihang gisulong nila kami sama sa bagyo aron katagon kami. Kay ang ilang kalipay mao ang paglaglag kanamo nga mga alaot, nga nagatago sa kahadlok.

15. Sama ka sa sundalo nga mipatamak-tamak sa iyang kabayo sa dagat hangtod nga midagko ang mga balod.”

Ang Reaksyon ni Habakuk sa Gipadayag sa Ginoo Kaniya

16. Miingon si Habakuk, “Sa dihang nadungog ko kining gipadayag sa Ginoo kanako, nangurog ang akong tibuok nga lawas ug ang akong mga ngabil tungod sa kahadlok. Naluya ako ug nangurog ang akong mga tiil. Ug tungod niining gipadayag sa Ginoo, maghulat ako nga malinawon sa panahon nga silotan niya ang mga nanulong kanamo.

17. Bisan dili mamunga ang kahoy nga igos, ang ubas, o ang kahoyng olibo, ug bisan walay abot ang yuta, ug mangamatay ang mga kahayopan sa toril,

18. magakalipay gihapon ako tungod kay ang Ginoong Dios mao ang nagaluwas kanako.

19. Siya ang nagahatag kanako ug kusog. Ginapabaskog niya ang akong mga tiil sama sa tiil sa usa, aron matungas ko ang hataas nga mga dapit.”