Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Exodus 25 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang mga Halad alang sa Tolda nga Simbahan

1. Miingon ang Ginoo kang Moises,

2. “Ingna ang mga Israelinhon nga maghalad sila kanako. Ikaw mao ang modawat sa mga halad nga kinasingkasing nilang ihalad kanako.

3. Mao kini ang mga halad nga imong dawaton gikan kanila: bulawan, plata, bronsi,

4. delana nga kolor ube, asul ug pula, linen, panapton nga hinimo gikan sa balhibo sa kanding,

5. panit sa laking karnero nga gitina ug pula, maayong klase sa panit, kahoyng akasya,

6. lana sa olibo alang sa suga, mga lamas alang sa lana nga pangdihog ug alang sa humot nga insenso,

7. ug bato nga onix ug uban pang mahalong mga bato nga gamiton sa efod ug sa mga bulsa-bulsa sa sapaw sa dughan.

8. Ug pahimoa ang katawhan sa Israel ug simbahan nga tolda alang kanako, diin ako magapuyo uban kanila.

9. Ipahimo kini nga Tolda nga Simbahan ug ang tanang kagamitan niini basi sa sumbanan nga ipakita ko kanimo.

Ang Kahon sa Kasugoan

10. “Pagpahimo ug Kahon nga akasya — 45 ka pulgada ang gitas-on, 27 ka pulgada ang gilapdon, ug 27 ka pulgada ang gihabugon.

11. Pahaklapi kinig purong bulawan sa sulod ug sa gawas, ug paribetihi ug bulawan ang mga kilid niini.

12. Pagpahimo ug upat ka bulawan nga singsing ug itaod kini sa iyang upat ka haligi.

13. Unya pagpahimo ug mga pangdayong nga akasya ug pahaklapi ug bulawan.

14. Isuot kini sa mga singsing sa kada kilid sa Kahon aron madayongan ang Kahon pinaagi niini.

15. Dili gayod kuhaon ang mga pangdayong diha sa mga singsing sa Kahon.

16. Unya isulod diha sa Kahon ang lagpad nga bato, diin nahisulat ang Kasugoan nga ihatag ko kanimo.

17. “Pahimoi ang Kahon ug taklob nga purong bulawan, nga 45 ka pulgada ang gitas-on ug 27 ka pulgada ang gilapdon.

18-19. Unya pagpahimo ug duha ka kerubin nga bulawan, ug ibutang kini sa isigka-tumoy sa tabon sa Kahon.

20. Kinahanglan nga ang mga pako sa kerubin nagabukhad ibabaw sa tabon aron malandongan nila kini, ug mag-atbang silang duha nga nagatan-aw ngadto sa tabon.

21. Isulod diha sa Kahon ang lagpad nga bato, diin nahisulat ang Kasugoan nga ihatag ko kanimo, ug unya taboni ang Kahon.

22. Makigkita ako kanimo didto taliwala sa duha ka kerubin nga anaa ibabaw sa Kahon, ug ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel.”

Ang Lamisa

23. “Pagpahimo usab ug lamisa nga akasya — 36 ka pulgada ang gitas-on, 18 ka pulgada ang gilapdon, ug 27 ka pulgada ang gihabugon.

24. Pahaklapi kinig purong bulawan ug paribetihi ug bulawan ang mga kilid niini.

25. Pabutangi kinig sanipa sa kada kilid, nga upat ka pulgada ang gilapdon, ug paribetihi ug bulawan ang sanipa.

26. Unya pagpahimo ug upat ka bulawan nga singsing ug itaod kini sa upat ka eskina sa may tiil sa lamisa,

27. duol sa sanipa. Dinhi ninyo isuot ang mga pangdayong sa lamisa.

28. Kinahanglan nga kining mga pangdayong hinimo gikan sa akasya ug hinaklapan ug bulawan.

29. “Pagpahimo usab ug bulawan nga mga plato, mga tasa, mga tibod, ug mga yahong nga gamiton alang sa mga halad nga ilimnon.

30. Ug kini nga lamisa kinahanglang butangan kanunay ug pan nga ginahalad sa akong presensya.”

Ang Butanganan ug Suga

31. “Pagpahimo usab ug butanganan sa suga nga purong bulawan ang tiil ug lawas niini, ug gidekorasyonan kinig mga bulak nga ang uban piyoos pa ug ang uban namukhad na. Unay sa butanganan sa suga ang mga dekorasyon niini.

32. Ang butanganan sa suga kinahanglang adunay unom ka mga sanga, tag-tulo sa kada kilid.

33. Ang kada sanga may tulo ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte morag almond, nga ang uban piyoos pa ug ang uban namukhad na.

34. Ang lawas sa butanganan sa suga may upat ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte morag almond, nga ang uban piyoos pa ug ang uban namukhad na.

35. May usa ka bulak sa ubos sa matag bahin diin magtagbo ang mga sanga.

36. Ang mga dekorasyon ug ang mga sanga unay sa lawas sa butanganan sa suga sa paghimo niini gikan sa bulawan.

37. Unya pagpahimo ug pito ka suga alang niining maong butanganan ug ipahimutang kini sa paagi nga ang kahayag niini modan-ag sa atubangan.

38. Ang mga kimpit ug mga pangsalod sa naupos nga pabilo sa suga kinahanglan purong bulawan.

39. Mga 35 ka kilo nga purong bulawan ang kinahanglanon mo sa pagpahimo sa butanganan sa suga ug sa tanang kagamitan niini.

40. Siguroha nga ipahimo mo kining tanan sumala gayod sa plano nga gipakita ko kanimo dinhi sa bukid.