Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Daniel 7 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang Damgo ni Daniel bahin sa Upat ka Mananap

1. Sa unang tuig sa paghari ni Belshazar sa Babilonia, nakakita siya ug mga panan-awon sa iyang damgo. Mao kini ang iyang damgo nga iyang gisulat:

2. “Usa niana ka gabii, nakita ko sa akong damgo ang usa ka halapad nga dagat nga gikuso-kuso sa makusog nga hangin nga naggikan sa nagkalain-laing direksyon.

3. Sa kalit lang mitungha gikan sa dagat ang upat ka mananap nga lain-lain ug hitsura.

4. “Ang una nga mananap morag liyon, ug may pako sa agila. Unya, nakita ko nga gilangkat ang iyang mga pako. Gialsa siya ug gipatindog nga daw tawo ug gihatagan sa panghunahuna nga sama sa tawo.

5. “Ang ikaduha nga mananap morag oso nga nagatindog sa iyang duha ka ulahing tiil ug nagtangag kini ug tulo ka gusok. May tingog nga miingon kaniya, ‘Sige, kaon ug daghang karne.’

6. “Ang ikatulo nga mananap morag leopardo. May upat kini ka pako sa likod ug may upat ka ulo. Gihatagan siya ug katungod sa pagdumala.

7. “Ang ikaupat nga mananap lahi kaysa tulo, ug may napulo kini ka sungay. Makalilisang kining tan-awon ug kusgan kaayo. Pinaagi sa iyang dagkong ngipon nga puthaw gidugmok ug gilamoy niya ang iyang mga biktima, ug gitamak-tamakan ang mga nahibilin.

8. “Samtang nagtan-aw ako sa mga sungay, nakita ko nga may mitubo nga gamayng sungay taliwala niini ug nangaibot ang unang tulo ka sungay. Kining sungaya may mata nga morag iya sa tawo ug may baba nga nagapanghambog.

9. “Unya nakita ko nga may gibutang nga mga trono, ug milingkod sa usa niini ang Nagakinabuhi sa Walay Kataposan. Sulaw kaayo ang iyang bisti ug buhok tungod sa kaputi. Nagdilaab ang iyang trono nga may mga ligid.

10. Ug may suba nga kalayo nga nagadagayday gikan kaniya. Minilyon nga anghel ang nagaalagad kaniya. Andam na siya sa paghukom, ug giablihan na ang mga libro.

11. “Nagpadayon ako sa pagtan-aw tungod kay nadungog ko ang pagpanghambog niadtong sungay. Unya nakita ko nga gipatay ang ikaupat nga mananap, ug gitambog ang iyang lawas sa nagadilaab nga kalayo ug nasunog.

12. Ang nahibilin nga tulo ka mananap gikuhaan ug gahom, apan gitugotan silang mabuhi sa mubo lang nga panahon.

13. “Unya nakita ko ang morag tawo nga gilibotan sa panganod. Miduol siya sa Nagakinabuhi sa Walay Kataposan.

14. Gipasidunggan siya ug gihatagan ug gahom sa paghari, ug nag-alagad kaniya ang tanang katawhan sa nagkalain-laing nasod, tribo, ug pinulongan. Magapadayon ang iyang paghari sa walay kataposan ug walay makagun-ob niini.”

Ang Kahulogan sa Damgo

15. “Nahasol ako pag-ayo sa akong nakita.

16. Busa miduol ako sa usa sa mga nagtindog didto ug nangutana kon unsa ang kahulogan niadtong akong nakita.

17. Miingon siya, ‘Kadtong upat ka mananap nagakahulogan sa upat ka hari nga magahari sa kalibotan.

18. Apan ang mga balaan sa Labing Halangdon nga Dios mao ang hatagan ug gahom sa paghari nga magpadayon sa walay kataposan.’

19. “Unya gipangutana ko pa gayod siya kon unsa ang kahulogan niadtong ikaupat nga mananap nga lahi kaysa tulo ka mananap. Labihan kadto ka makalilisang tan-awon, ug ang iyang mga ngipon puthaw ug ang iyang mga kuko bronsi. Gidugmok ug gilamoy niini ang iyang mga biktima, ug ang mahibilin, tamak-tamakan niya.

20. Gipangutana ko usab siya kon unsa ang kahulogan niadtong napulo ka sungay sa ikaupat nga mananap ug sa usa pa ka sungay nga mitubo ug nakapaibot sa tulo ka sungay. Kining sungaya may mga mata ug may baba nga nagapanghambog, ug kon tan-awon mas gamhanan siya kaysa uban nga mga sungay.

21. Nakita ko kining sungaya nga nakiggira sa mga balaan sa Dios, ug napildi niya sila.

22. Pagkahuman, miabot ang Nagakinabuhi sa Walay Kataposan, ang Labing Halangdon nga Dios, ug naghukom dapig sa mga balaan. Ug miabot ang panahon sa paghari sa mga balaan.

23. “Unya, mao kini ang iyang gisulti kanako: Ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat nga gingharian nga mogahom dinhi sa kalibotan ug lahi kini sa ubang mga gingharian. Sulongon ug gun-obon niya ang tibuok kalibotan.

24. Ang napulo ka sungay mao ang napulo ka hari nga magahari niadto nga gingharian. Mopuli kanila ang usa ka hari nga lahi kay kanila, ug pildihon niya ang tulo ka hari.

25. Mosulti siya batok sa Labing Halangdon nga Dios, ug lutoson niya ang mga balaan sa Dios. Sulayan niya ang pag-usab sa mga pista ug Kasugoan. Sulod sa tulo ka tuig ug tunga itugyan ngadto kaniya ang mga balaan sa Dios.

26. Apan moabot ang panahon nga hukman siya, kuhaon ang iyang gahom, ug laglagon siya sa walay kataposan.

27. Unya ihatag ngadto sa mga balaang katawhan sa Labing Halangdon nga Dios ang pagdumala ug paggahom sa mga gingharian sa tibuok kalibotan. Busa magahari sila sa walay kataposan, ug ang tanang mga gingharian magpasakop kanila.

28. “Mao kadto ang kataposan sa akong damgo. Nakapahasol gayod kini kanako ug nangluspad ako sa kahadlok. Apan kini nga damgo wala ko gayod isugilon kang bisan kinsa.”