Kapitulo

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Awit Ni Solomon 8 Ang Pulong sa Dios (APSD)

1. Kon sama pa lang unta ikaw sa akong igsoon nga gipasuso sa akong inahan, hagkan ko ikaw bisan asang lugara ug walay maghunahuna ug malisya kanako.

2. Dad-on ko ikaw sa balay sa akong inahan, ug didto tudloan mo ako mahitungod sa gugma. Paimnon ko ikaw sa mahumot nga bino nga gikan sa akong prutas nga pomegranata.

3. Unlanan ko ang imong walang bukton ug ang imong tuong bukton nagagakos kanako.

4. Kamong mga babaye sa Jerusalem, panumpa kamo nga dili ninyo pukawon ang gugma kon dili pa ang hustong panahon.

5. Kinsa ba kining nagapadulong dinhi gikan sa kamingawan nga nagasandig sa iyang hinigugma?Gipukaw ko ang imong pagbati didto ilalom sa punoan sa mansanas, diin ikaw natawo.

6. Tipigan mo ako kanunay diha sa imong kasingkasing sama sa singsing nga anaa kanunay sa imong tudlo. Ipakita nga ako lamang gayod ang imong gihigugma. Ug sama nga ang lubnganan dili mapugngan sa pagdawat sa mga patay, dili usab mapugngan ang kainit sa pagbati.

7. Dili kini mapalong bisan sa daghang tubig. Bisag bahaan pa kini, dili gihapon kini mapalong. Dili kini mapalit bisag ibayad pa sa tawo ang tanan niyang bahandi.

8. May igsoon kami nga babaye nga batan-on pa ug wala pa mamukol. Unsay among buhaton kon may makagusto kaniya?

9. Putli man siya o dili, panalipdan namo siya.

10. Putli ako. Ang akong dughan daw mga tore, ug kontento ang akong hinigugma kanako.

11. May ubasan si Solomon sa Baal Hamon nga gipaarkilahan niya sa mga mag-uuma didto. Ang matag usa kanila nagahatag ug 1,000 ka buok nga pilak ingon nga bahin niya sa abot sa ubasan.

12. Ikaw ang magbuot sa imong ubasan, Solomon. Imo ang 1,000 ka buok nga pilak ug ila sa mga mag-uuma ang 200 ka buok nga pilak. Apan ako ang magbuot sa akong ubasan.

13. O mahal ko, nga anaa sa hardin, namati sa imong tingog ang imong mga higala, padungga usab ako sa imong tingog.

14. Pagdali ug anhi dinhi kanako, mahal ko. Dagan sama katulin sa usa ngadto sa mga bukid sa mga pahumot.