Kapitulo

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Efeso 2 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Patay Kamo Kaniadto, Apan Karon Buhi na

1. Patay kamo kaniadto sa atubangan sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan ug kasal-anan.

2. Gisunod ninyo ang daotan nga kinaiya sa mga tawo niining kalibotana. Kaniadto, sakop kamo ni Satanas nga mao ang hari sa mga espiritu nga nagagahom dinhi sa kalibotan. Ug siya usab ang espiritu nga nagagahom sa mga tawo nga masinupakon sa Dios.

3. Kaniadto, sama usab kita kanila; nagkinabuhi kita sumala sa atong tawhanon nga kinaiya. Ang tinguha sa atong hunahuna ug sa atong lawas mao lang ang atong gisunod. Ug niadto nga kahimtang nato, malakip unta kita kanilang tanan nga angay silotan.

4. Apan maluloy-on gayod ang Dios, ug dako ang iyang paghigugma kanato.

5. Bisan patay kita sa iyang atubangan tungod sa atong mga sala, gibuhi niya kita uban kang Cristo. (Busa pinaagi sa grasya sa Dios naluwas kita.)

6. Ug tungod sa atong pagkahiusa kang Cristo Jesus gibanhaw kita uban kaniya ug maghari uban kaniya sa langitnon nga gingharian.

7. Gibuhat niya kini aron ikapakita sa tanan, sa umaabot nga mga adlaw, ang dili matupngan nga grasya ug kaayo nga iyang gihatag kanato pinaagi kang Cristo Jesus.

8-9. Kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Jesu-Cristo. Kini gasa gikan sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga binuhatan, busa wala gayoy makapasigarbo.

10. Gibuhat kita sa Dios; ug sa atong pagkahiusa kang Cristo Jesus gihatagan niya kita ug bag-o nga kinabuhi, aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat. Sukad pa kaniadto mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton.

Tungod kang Cristo Nahiusa ang mga Judio ug ang mga Dili Judio

11. Hinumdomi ninyo ang inyong kahimtang kaniadto. Natawo kamo nga dili mga Judio; ug matod pa sa mga Judio wala kamoy relasyon sa Dios tungod kay dili kamo sama kanila nga mga tinuli. (Apan kadto nga pagtuli sa lawas lang.)

12. Hinumdomi usab ninyo nga kaniadto wala pa kamo makaila kang Cristo. Wala kamo masakop sa nasod sa Israel, ug wala kamo masakop sa mga kasabotan sa Dios nga pinasikad sa iyang mga saad ngadto sa iyang mga katawhan. Nagkinabuhi kamo niini nga kalibotan nga walay paglaom ug walay Dios.

13. Apan tungod kay anaa na kamo kang Cristo Jesus, kamo nga kaniadto halayo sa Dios, karon haduol na pinaagi sa dugo ni Cristo.

14. Ug pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril nga nag-ulang ug nahimong hinungdan sa panag-away sa mga Judio ug sa mga dili Judio. Busa siya mao ang naghiusa kanato. Gihiusa niya ang mga Judio ug mga dili Judio.

15. Ang paril nga iyang giguba mao ang Kasugoan sa mga Judio nga nagalakip sa mga sugo ug mga tulumanon. Gibuhat niya kini aron mahiusa diha kaniya ang mga Judio ug ang mga dili Judio, ug aron maundang ang ilang panag-away.

16. Busa karon, ingon nga usa na ka lawas ang mga Judio ug mga dili Judio pinaagi sa kamatayon ni Cristo sa krus, giwala na niya ang atong pagdinumtanay ug gipasig-uli na niya kita sa Dios.

17. Miabot dinhi si Cristo ug gisangyaw niya ang Maayong Balita nga naghatag ug kalinaw kaninyo nga mga dili Judio nga kaniadto halayo sa Dios, ug kanamo usab nga mga Judio nga haduol sa Dios.

18. Pinaagi kang Cristo, kitang tanang mga Judio ug mga dili Judio makaduol na sa Amahan pinaagi sa usa ka Espiritu Santo.

19. Busa karon, kamong mga dili Judio dili na mga langyaw o mga dumuduong, kondili mga katagilungsod na sa mga katawhan sa Dios ug mga sakop na sa iyang pamilya.

20. Kitang mga tumutuo sama sa balay nga bato ang patukoranan. Ug si Cristo mao ang bato nga patukoranan. Ang mga apostoles ug mga propeta sa Dios mao ang mga haligi. Kamo mao ang uban nga mga bahin sa balay.

21. Pinaagi kang Cristo ang tanan nga bahin sa balay gipasibo aron mahimong balaan nga templo alang sa Ginoo.

22. Ug tungod kay kamo anaa kang Cristo, naapil usab kamo niining gibuhat nga balay nga ginapuy-an sa Dios pinaagi sa iyang Espiritu.