Kapitulo

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Colosas 4 Ang Pulong sa Dios (APSD)

1. Kamong mga agalon, ayoha ninyo pagdumala ang inyong mga ulipon. Hinumdomi ninyo nga may agalon usab kamo sa langit.

Ang mga Pahimangno

2. Pag-ampo kamo kanunay nga may pagpasalamat, ug samtang nagaampo kamo bantayi ninyo ang inyong panghunahuna.

3. Iampo usab ninyo kami nga hatagan kami sa Dios ug kahigayonan nga makasugilon sa pagtulon-an mahitungod kang Cristo nga gitago kaniadto. Mao kini ang hinungdan nga nabilanggo ako, kay gisugilon ko ang mahitungod kaniya.

4. Ug iampo usab nga mapadayag ko ang Maayong Balita sumala sa angay kong buhaton.

5. Pagmatngon kamo sa inyong mga paggawi taliwala sa mga dili tumutuo. Ug pahimusli ninyo ang tanang kahigayonan nga kamo makasugilon mahitungod sa inyong pagtuo.

6. Kon mosulti kamo kanila, gamita ninyo ang mga makadani nga mga pulong aron maminaw sila kaninyo, ug angay nga mahibalo kamo kon unsaon pagtubag sa pangutana ni bisan kinsa.

Ang mga Pangumusta

7. Bahin sa akong kahimtang dinhi, ang atong pinalanggang igsoon nga si Tiquico mao ang mosugilon kaninyo. Siya kasaligan nga katabang ug kauban diha sa pag-alagad sa Ginoo.

8. Gipadala ko siya diha aron ibalita niya kaninyo ang among kahimtang dinhi, aron dili kamo mabalaka kanamo.

9. Kauban usab niya ang atong pinalanggang igsoon nga si Onesimo. Kasaligan usab siya, ug inyo gayong katagilungsod. Sila ang mosugilon kaninyo sa tanan nga nahitabo kanamo.

10. Ang akong kauban dinhi sa bilanggoan nga si Aristarkus nangumusta kaninyo. Nangumusta usab kaninyo si Marcos nga ig-agaw ni Barnabas. (Gisultihan na kamong daan kon unsa ang inyong buhaton kon moabot si Marcos, busa dawata ninyo siya inig-abot niya.)

11. Si Jesus nga gitawag usab ug Justo nangumusta usab kaninyo. Kini silang tulo mao na lang ang mga Judio nga kauban ko dinhi nga nangalagad alang sa gingharian sa Dios. Nakadasig sila kanako.

12. Nangumusta usab ang inyong katagilungsod nga si Epafras. Usa usab siya sa mga alagad ni Cristo Jesus. Kanunay siyang nagaampo ug hugot alang kaninyo nga magpabilin kamong lig-on, hingpit, ug kumbinsido sa tanan nga kabubut-on sa Dios.

13. Ako mismo makapamatuod nga si Epafras nangalagad gayod alang sa inyong kaayohan ug sa kaayohan sa atong mga igsoon sa Laodicea ug sa Hierapolis.

14. Si Demas ug ang atong pinalanggang doktor nga si Lucas nangumusta usab kaninyo.

15. Ipaabot usab ninyo ang among pagpangumusta ngadto sa atong mga igsoon sa Laodicea, ug kang Nimfas, ug sa mga tumutuo nga magtigoman sa iyang balay.

16. Kon mahuman na ninyo ug basa kining sulat, ipabasa usab ninyo kini sa mga tumutuo sa Laodicea. Ug basaha usab ninyo ang akong sulat nga gipadala alang sa Laodicea.

17. Ingna ninyo si Arkipus nga humanon niya ang buluhaton nga gitugyan kaniya sa Ginoo.

18. Ako mismo si Pablo ang nagsulat niini nga pagpangumusta: kumusta sa inyong tanan. Ug palihog hinumdomi usab ninyo ako dinhi sa bilanggoan sa inyong mga pag-ampo. Hinaut nga panalanginan gayod kamo sa Dios.