Kapitulo

  1. 1

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

3 Juan 1 Ang Pulong sa Dios (APSD)

1. Ako nga tigdumala sa mga tumutuo nangumusta kanimo Gayo, nga akong hinigugma nga igsoon diha kang Cristo.

2. Hinaut nga anaa ka sa maayong panglawas ug maayong kahimtang, sama nga nasayran ko nga maayo ang imong espirituhanon nga kahimtang.

3. Nalipay gayod ako sa pag-abot dinhi sa pipila nato ka mga igsoon nga nagsulti mahitungod sa imong pagkamatinumanon sa kamatuoran, sama sa nasayran ko nga ikaw nagakinabuhi sumala niini.

4. Wala nay laing makahatag kanako ug labaw pa nga kalipay kondili ang madunggan ko nga ang akong mga anak sa pagtuo nagakinabuhi sumala sa kamatuoran.

5. Hinigugma ko nga Gayo, tinuod gayod nga kasaligan ka, kay ginaatiman mo ang atong mga igsoon nga nahiagi diha bisan pa ug dili mo sila kaila.

6. Gisultihan nila ang mga tumutuo dinhi mahitungod sa imong paghigugma nga gipakita kanila. Kon mahimo, inig-abot nila diha kaninyo, tabangi sila sa pamaagi nga malipay ang Dios, aron nga makapadayon sila sa ilang lakaw.

7. Kay nanglakaw sila aron sa pagtudlo mahitungod kang Cristo, ug wala gayod sila modawat ug tabang gikan sa mga dili tumutuo.

8. Busa kita nga mga tumutuo angay nga motabang sa mga tawo nga sama kanila aron nga may bahin usab kita sa ilang paghago alang sa kamatuoran.

9. Gisulatan ko ang mga tumutuo diha, apan si Diotrefes nga gustong mangulo kaninyo dili maminaw kanamo.

10. Busa inig-abot ko diha isulti ko kaninyo ang tanan niyang gibuhat. Labihan kadaotan ang iyang mga pagbutang-butang kanamo. Ug dili kay kana lang, ang atong mga igsoon kang Cristo nga nagaagi diha dili usab niya dawaton. Ginapugngan pa niya ang gustong modawat kanila ug gipapahawa sa iglesia.

11. Hinigugma ko nga Gayo, ayaw sunda ang daotan nga ginabuhat niining tawhana. Sunda ang maayo. Ang nagabuhat ug maayo iya sa Dios, apan ang nagabuhat ug daotan wala makaila sa Dios.

12. Tan-awa si Demetrio. Ang tanang mga tumutuo nagasulti nga maayo siya, ug makita sa iyang pagkinabuhi nga nagasunod siya sa kamatuoran. Kami nagapamatuod usab nga maayo siya, ug nasayod ka nga tinuod ang among gisulti.

13. Daghan pa unta ang akong isugilon kanimo, apan dili ko na lang isulat.

14. Hisgotan na lang unya nato kini kon moabot ako diha kay may plano ako nga makigkita kanimo sa labing madaling panahon.

15. Hinaut nga anaa ka sa maayo nga kahimtang. Ang imong mga higala dinhi nangumusta kanimo. Ipaabot usab ang akong pagpangumusta ngadto sa matag usa nato ka higala diha.