Kapitulo

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

2 Timoteo 2 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang Maayo nga Sundalo ni Cristo Jesus

1. Ikaw Timoteo, nga giisip ko nga akong anak, pagpakalig-on pinaagi sa tabang sa Dios. Kini nga tabang madawat mo tungod kay ikaw anaa na kang Cristo Jesus.

2. Ang pagtulon-an nga nadunggan mo nga akong gitudlo sa kadaghanan itudlo usab sa mga tawo nga masaligan, nga makatudlo usab sa uban.

3. Pakig-ambit sa mga pag-antos isip maayo nga sundalo ni Cristo Jesus.

4. Ug kinahanglang mahisama ka sa sundalo nga naa sa serbisyo; wala kini laing gibuhat, gawas sa pagtuman sa mga sugo sa iyang opisyal.

5. Kinahanglan mahisama ka usab sa magdudula; dili siya makadawat sa premyo kon dili siya magsunod sa mga balaod sa dula.

6. Kon kugihan ka, makadawat ka ug ganti gikan sa Ginoo. Sama sa mag-uuma nga naghago, dili ba siya man ang unang makapulos sa iyang abot?

7. Hunahunaa ug maayo kining akong mga ginaingon. Ang Ginoo motabang kanimo aron masabtan mo kining tanan.

8. Hinumdomi ang Maayong Balita nga akong gitudlo mahitungod kang Jesu-Cristo nga nabanhaw, nga kaliwat ni David.

9. Tungod sa akong pagwali sa Maayong Balita nag-antos ako ug kinadenahan pa ako sama sa kriminal. Apan ang pulong sa Dios dili makadenahan.

10. Busa ginaantos ko ang tanan alang sa mga pinili sa Dios, aron maluwas usab sila pinaagi kang Cristo Jesus ug makaangkon sa maayo ug walay kataposan nga kinabuhi.

11. Tinuod gayod ang ginaingon nga,“Kon namatay kita uban ni Cristo,sigurado gayod nga mabuhi usab kita uban kaniya.

12. Kon magpadayon kita sa pag-antos sa mga kalisod,sigurado gayod nga maghari usab kita uban kaniya;apan kon ilimod nato siya,ilimod usab niya kita.

13. Kon dili kita masaligan,siya masaligan sa gihapon,kay dili mahimo nga dili niya tumanon ang iyang gisulti.”

Ang Maayo nga Alagad sa Dios

14. Sa atubangan sa Dios, pahinumdomi ang imong mga katawhan mahitungod niini, ug pahimangnoi usab sila nga likayan nila ang walay kapuslanan nga mga panaglalis. Wala silay makuha niana, madaot lang hinuon ang pagtuo sa mga naminaw.

15. Buhata ang kutob sa imong mahimo aron malipay ang Dios kanimo, sama sa nangalagad nga walay angay ikaulaw sa iyang mga ginabuhat. Itudlo sa husto nga pamaagi ang pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran.

16. Likayi ang mga pagtulon-an nga walay pulos ug dili iya sa Dios, kay kana magpahilayo lang sa mga tawo gikan sa Dios.

17. Kana nga mga pagtulon-an sama sa sakit nga kanser nga molamay ug modaot sa tibuok nga lawas. Kauban sa mga tawo nga nagatudlo niana mao si Himeneo ug si Filetus.

18. Mibiya sila sa kamatuoran. Nagaingon sila nga ang atong pagkabanhaw nahitabo na ug wala nay umaabot pa. Busa gilibog nila ang pagtuo sa uban.

19. Apan bisan pa niana, lig-on gihapon ang patukoranan nga gipahimutang sa Dios, tungod kay may nahisulat nga nagaingon, “Nailhan sa Ginoo ang iyang katawhan.” Ug “Ang matag usa nga nagaingon nga siya iya sa Ginoo angay gayod nga mobiya sa bisan unsa nga daotan.”

20. Diha sa mga dagko nga balay may nagkalain-lain nga mga gamit. May mga hinimo gikan sa bulawan, plata, kahoy, ug yuta. Ang mga gamit nga hinimo gikan sa bulawan ug plata gamiton diha sa mga pinasahi nga okasyon, apan ang mga gamit nga hinimo gikan sa kahoy ug yuta alang lang sa inadlaw-adlaw nga paggamit.

21. Si bisan kinsa nga maglikay sa mga daotang binuhatan maisip nga mga gamit nga mahalon nga gilain aron gamiton ug mapuslan sa Ginoo, ug mahimo niyang gamiton sa paghimo ug maayo sa bisan unsa nga oras.

22. Busa likayi gayod ang mga daotan nga tinguha sa pagkabatan-on. Tinguhaa nga mahimo kang matarong, masaligan, mahigugmaon, ug maayo ang imong relasyon ngadto sa uban, kauban sa mga tawo nga nagdangop sa Ginoo uban sa hinlo nga kasingkasing.

23. Likayi ang walay pulos ug binuang nga mga panaglalis tungod kay nasayod ka nga ang sangpotan niana mao ang panag-away.

24. Dili angay nga mangaway ang alagad sa Ginoo, kondili kinahanglan magmaaghop siya sa tanan, mahibalong motudlo, ug dili madinumtanon.

25. Kinahanglan nga malumo siya sa iyang pagtudlo niadtong mga nagbatok kaniya, kay basin na lang sa ingon niana nga pamaagi hatagan sila sa Dios ug kahigayonan nga maghinulsol aron masayran nila ang kamatuoran.

26. Ug mahayagan ang ilang mga hunahuna ug makaikyas sila sa laang ni Satanas nga mibihag kanila aron sila mosunod sa iyang gusto.