Kapitulo

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

2 Tesalonica 3 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Pag-ampo Kamo alang Kanamo

1. Karon, mga igsoon, pag-ampo kamo alang kanamo, nga ang pulong sa Ginoo mokaylap sa uban pa nga mga dapit ug dawaton sa mga tawo uban ang pagpasalamat sa Dios sama sa inyong gibuhat.

2. Iampo usab ninyo nga ilikay kami sa Dios sa mga tawong daotan; tungod kay dili ang tanan nagatuo sa among giwali.

3. Apan kasaligan ang Ginoo. Lig-onon niya kamo ug panalipdan aron dili kamo mahilabtan ni Satanas.

4. Tungod sa Ginoo, nagasalig kami nga gituman ninyo ang among mga gisugo kaninyo ug magapadayon kamo sa pagbuhat niini.

5. Hinaut nga tultolan kamo sa Ginoo nga makita kaninyo ang gugma sa Dios ug ang pagkamainantuson ni Cristo.

Pasidaan Batok sa mga Tapolan

6. Mga igsoon, sumala sa gahom nga gihatag kanamo ni Ginoong Jesu-Cristo, nagasugo kami kaninyo nga dili kamo makig-uban sa atong mga igsoon nga tapolan ug wala magsunod sa among gitudlo kaninyo.

7. Nasayran na ninyo nga kinahanglan sundon ninyo ang among gibuhat. Sa diha pa kami kaninyo wala kami magtinapolan.

8. Wala kami modawat ug pagkaon gikan kaninyo nga wala namo bayri. Adlaw ug gabii naghago kami aron dili kamo mabug-atan sa pag-atiman kanamo.

9. Gibuhat namo kini, dili tungod kay wala kamiy katungod sa pagpangayo ug tabang gikan kaninyo alang sa among mga kinahanglanon, kondili gusto namo nga mahimong inyong panig-ingnan.

10. Sa diha pa kami uban kaninyo, nag-ingon kami nga si bisan kinsa nga dili motrabaho, dili pakan-on.

11. Gipahinumdom namo kini tungod kay nakabalita kami nga may mga tapolan diha kaninyo nga walay laing gibuhat kondili ang pagpanghilabot sa uban.

12. Busa sumala sa katungod nga gihatag kanamo ni Ginoong Jesu-Cristo, sugoon namo kanang mga tapolan nga mangita sa ilang kaugalingon nga panginabuhian, ug dili na manghilabot sa uban.

13. Ug kamo, mga igsoon, ayaw kamo kaluya sa pagbuhat sa maayo.

14. Kon adunay dili motuman sa among gisugo pinaagi niining sulat, timan-i ninyo siya ug ayaw kamo pakig-uban kaniya, aron masayran niya nga dili husto ang iyang gibuhat.

15. Apan ayaw ninyo siya isipa nga kaaway, hinuon pahimangnoi siya isip igsoon kang Cristo.

Pagpanamilit

16. Ang Ginoo nga tinubdan sa kalinaw mao gayod ang mohatag kanunay kaninyog kalinaw sa bisan unsa ninyong kahimtang. Ug hinaut nga ubanan niya kamong tanan.

17. Karon, ako si Pablo mao na mismo ang nagsulat niining panghinaut. Ingon niini ang akong pamaagi sa tanan kong mga sulat.

18. Panalanginan kamo ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo.