Kapitulo

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

1 Timoteo 2 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Bahin sa Pagsimba

1. Una sa tanan, nagahangyo ako kaninyo nga iampo ninyo ang tanang mga tawo. Dad-a ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo alang kanila uban ang pagpasalamat.

2. Iampo ninyo ang mga hari ug ang tanan nga may taas nga katungdanan sa gobyerno aron nga mahimong hapsay ang atong pagkinabuhi ug gawasnon kita sa pagsunod sa Dios subay sa husto nga pamatasan.

3. Maayo kini nga buhaton ug malipay ang Dios nga atong Manluluwas.

4. Kay buot niya nga ang tanang mga tawo maluwas ug masayod sa kamatuoran.

5. Kay may usa lang ka Dios ug may usa lang ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo. Kini walay lain kondili ang tawo nga si Cristo Jesus,

6. nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron sa pagtubos sa tanang mga tawo. Mao kini ang nagapamatuod nga buot luwason sa Dios ang tanan, ug kini gipadayag niya sa panahon nga iyang gitakda.

7. Busa gipadala niya ako isip apostol ug magtutudlo sa mga dili Judio aron iwali ang mahitungod sa pagtuo ug kamatuoran. Nagasulti ako kaninyo sa tinuod ug wala ako mamakak.

8. Buot ko nga ang mga lalaki mag-ampo nga may hinlo nga hunahuna sa ilang pagbayaw sa ilang mga kamot, nga wala gayoy kasuko o panaglalis.

9. Bahin sa mga babaye, buot ko nga magmaligdong sila. Magsul-ob sila ug bisti nga dili law-ay tan-awon, dili sobra sa ilang pagpangarte sa ilang buhok, o sa paggamit sa mga alahas nga bulawan o perlas, o sa pagsul-ob sa mahalon nga mga bisti,

10. hinunoa magbuhat sila ug maayo nga maoy angay sa mga babaye nga nagpaila nga sila nagatuo sa Dios.

11. Ug kon may magtudlo, kinahanglan ang mga babaye maminaw lang nga may pagpaubos.

12. Dili ako motugot nga ang mga babaye motudlo o modumala sa mga lalaki. Kinahanglan maghilom lang sila.

13. Kay una nga gibuhat sa Dios si Adan ug sunod lang si Eva.

14. Ug dili si Adan ang nalimbongan ni Satanas, kondili ang babaye maoy nalimbongan ug nakalapas sa sugo sa Dios.

15. Apan ang mga babaye maluwas pinaagi sa pagpanganak, kon sila magpadayon sa pagtuo, sa paghigugma, sa pagkadiosnon, ug sa ilang maayo nga pamatasan.