Kapitulo

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

1 Pedro 3 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Alang sa mga Magtiayon

1. Ug karon, kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo sa inyong mga bana, aron nga kon ang inyong mga bana wala motuo sa pulong sa Dios, madala ninyo sila sa Ginoo pinaagi sa inyong maayong pamatasan bisan dili na ninyo sila sultihan.

2. Kay makita nila nga nagatahod kamo sa Dios ug ang inyong pamatasan dili salawayon.

3. Kon gusto ninyo nga mahimong matahom, kini dili pinaagi sa pagpangarte sa inyong buhok nga butangan sa mahalon nga mga alahas, o pagsul-ob sa mahalon nga bisti,

4. kondili patahomon ninyo ang sulod sa inyong kasingkasing, sa maayo nga pamatasan nga dili gayod mausab. Magmalumo kamo ug magbinuotan. Mao kini ang bililhon alang sa Dios.

5. Ug mao kini ang gibuhat kaniadto sa mga diosnong babaye nga nagsalig sa Dios. Nagpatahom sila pinaagi sa ilang pagpasakop sa ilang mga bana.

6. Sama ni Sara, gituman niya si Abraham ug giisip niya nga iyang agalon. Kamo karon mga anak na ni Sara, busa kinahanglan maayo ang inyong binuhatan ug dili kamo mahadlok sa bisan unsa.

7. Kamo usab nga mga bana, sabta ninyo ang inyong mga asawa sumala sa inyong nasayran isip Kristohanon. Tahora ninyo sila isip mga babaye nga mas mahuyang kay kanato. Kay gihatagan usab sila sa Dios ug kinabuhi nga walay kataposan sama kanato. Kon dili kini ninyo buhaton, dili tubagon sa Dios ang inyong mga pag-ampo.

Maghinigugmaay Kamong Tanan

8. Karon, ania ang akong tugon kaninyong tanan: kinahanglan maghiusa kamo sa inyong hunahuna ug magbinatiay sa usag usa. Paghinigugmaay kamo isip managsoon. Pagmaluloy-on kamo ug pagmapainubsanon sa usag usa.

9. Ayaw ninyo balosi ug daotan ang nagbuhat ug daotan kaninyo, ug ayaw usab ninyo insultoha ang nanginsulto kaninyo. Ang angay ninyong buhaton, mag-ampo kamo nga kaloy-an sila sa Dios, tungod kay gipili kamo sa Dios sa pagbuhat niini, aron kaloy-an usab niya kamo.

10. Kay nagaingon ang Kasulatan,“Si bisan kinsa nga nagtinguha sa malipayon ug maayo ngakinabuhi kinahanglan nga magpugong sa pagsulti ug daotan ug sa pagpamakak.

11. Kinahanglan biyaan niya ang daotan, ug magbuhat siya ug maayo.Paningkamotan niya nga mahimong malinawon kanunay ang iyang pagpakig-uban sa iyang isigka-tawo.

12. Kay bantayan sa Ginoo ang mga matarongug tubagon niya ang ilang mga pag-ampo.Apan kasilagan niya ang mga nagahimo ug daotan.”

13. Kinsa bay mopasipala kaninyo kon gusto gayod ninyo magbuhat kanunay ug maayo?

14. Apan kon mag-antos kamo tungod sa inyong pagbuhat ug maayo, bulahan kamo. Busa ayaw kamo kahadlok o kabalaka kon unsay ilang buhaton kaninyo.

15. Hinumdomi ninyo nga si Cristo mao ang angay ninyong tahoron ug sundon. Ug mag-andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana kaninyo bahin sa inyong paglaom.

16. Tubaga ninyo sila sa malumo nga pamaagi ug may pagtahod. Siguroha ninyo nga kanunayng hinlo ang inyong konsensya, aron maulawan ang mga tawo nga nagapakadaotan sa inyong maayo nga mga binuhatan isip mga sumusunod ni Cristo.

17. Mas maayo pa nga mag-antos kamo tungod sa inyong gibuhat nga maayo, kon mao kana ang kabubut-on sa Dios, kaysa mag-antos kamo tungod kay nakabuhat kamo ug daotan.

18. Kay si Cristo gani gipatay bisan wala siya makabuhat ug daotan. Ug kausa lang siya namatay aron mapasaylo ang atong mga sala. Siya nga walay sala gipatay alang kanato nga mga makasasala aron madala niya kita sa Dios. Tinuod gipatay siya sa iyang lawasnon nga kahimtang, apan gibuhi siya sa espirituhanon nga kahimtang.

19-20. Ug sa iyang espirituhanong kahimtang, miadto siya bisan sa mga pinirisong espiritu sa mga tawo nga wala magsunod sa Dios sa panahon ni Noe. Kaniadto mapailubon ang Dios nga naghulat kanila nga motuo sila kaniya samtang gibuhat ni Noe ang arka. Apan walo lang gayod ka tawo ang nagtuo ug nakasulod sa arka ug naluwas sa tubig.

21. Kini nga tubig mao ang panig-ingnan sa pagbautismo kanato. Ug kini nga bautismo mao ang nagaluwas kanato pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo. Dili kini paghugas sa mga hugaw sa atong lawas, kondili nagasaad kita sa Dios nga dili na kita magbuhat sa mga butang nga atong nasayran nga dili niya gusto.

22. Si Jesu-Cristo atua na karon sa langit, sa tuo sa Dios, ug gipasakop kaniya ang tanang mga anghel ug ang tanang mga espiritu nga may gahom.