Kapitulo

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

1 Juan 5 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang Pagtuo, Pagtuman, ug ang Pagdaog

1. Si bisan kinsa nga nagatuo nga si Jesus mao ang Cristo, anak sa Dios. Ug si bisan kinsa nga nagahigugma sa ginikanan nagahigugma usab sa iyang anak.

2. Ug nahibaloan nato nga ginahigugma nato ang mga anak sa Dios kon nahigugma kita sa Dios ug nagatuman sa iyang mga sugo.

3. Kay nahigugma kita sa Dios kon nagatuman kita sa iyang mga sugo. Ug ang iyang mga sugo dili lisod tumanon.

4. Kay gipildi sa matag anak sa Dios ang kalibotan. Gipildi niya kini pinaagi sa pagtuo.

5. Busa kinsa ba ang makapildi sa kalibotan? Ang tawo nga nagatuo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios.

6. Ang mianhi nga si Jesu-Cristo gipamatud-an nga mao gayod ang Anak sa Dios pinaagi sa tubig sa dihang siya nagpabautismo ug pinaagi usab sa iyang dugo nga giula. Kini dili lang pinaagi sa tubig kondili pinaagi sa tubig ug dugo. Ug kini ginapamatud-an usab sa Espiritu Santo kanato, ug nahibaloan nato nga tinuod ang iyang ginasulti kay siya ang kamatuoran.

7. Busa may tulo nga nagapamatuod bahin kang Jesus:

8. ang Espiritu Santo, ang tubig sa iyang pagpabautismo, ug ang iyang dugo sa iyang kamatayon. Ug kining tulo nagakahiusa.

9. Nagatuo kita sa pagpamatuod sa mga tawo. Apan mas masaligan pa gayod ang pagpamatuod sa Dios, ug siya gayod ang nagpamatuod nga si Jesus iyang Anak.

10. Ang nagatuo sa Anak sa Dios nagatuo sa pagpamatuod sa Dios. Apan ang wala motuo sa pagpamatuod sa Dios, gihimo niya ang Dios nga bakakon, kay wala siya motuo sa pagpamatuod sa Dios bahin sa iyang Anak.

11. Ug mao kini ang pagpamatuod sa Dios: nga kita gihatagan niya ug kinabuhi nga walay kataposan, ug kining kinabuhia anaa sa iyang Anak.

12. Si bisan kinsa nga anaa diha kaniya ang Anak, may kinabuhi nga walay kataposan. Apan kon wala diha kaniya ang Anak sa Dios wala siyay kinabuhi nga walay kataposan.

Ang Kinabuhi nga Walay Kataposan

13. Gisulat ko kini kaninyo, kamo nga nagatuo sa Anak sa Dios, aron mahibaloan ninyo nga may kinabuhi kamo nga walay kataposan.

14. Ug makasalig kita nga makaduol sa Dios kay nagatuo kita nga paminawon niya ang bisan unsa nga atong iampo sumala sa iyang kabubut-on.

15. Ug kon nahibaloan nato nga nagapaminaw ang Dios kanato kon mangayo kita kaniya, nahibaloan usab nato nga madawat na nato ang bisan unsa nga atong gipangayo kaniya.

16. Kon makita ninyo ang inyong igsoon kang Cristo nga nagabuhat ug sala nga dili mosangpot sa kamatayon, iampo ninyo siya ug ang Dios mohatag kaniya ug kinabuhi. Kini alang lang sa mga nakabuhat ug sala nga dili ikamatay. May sala nga mosangpot gayod sa kamatayon. Wala ako mag-ingon nga iampo ninyo ang tawo nga nakabuhat niini nga sala.

17. Ang tanan nga buhat nga dili matarong sala. Apan adunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon.

18. Nahibaloan nato nga walay tawo nga nahimong anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kondili ampingan siya sa Anak sa Dios, busa dili siya matandog ni Satanas.

19. Kining tibuok kalibotan anaa sa ilalom sa gahom ni Satanas, apan nahibaloan nato nga kita iya na sa Dios.

20. Ug nahibaloan usab nato nga mianhi dinhi sa kalibotan ang Anak sa Dios, ug gihatagan niya kita ug panabot aron maila nato ang tinuod nga Dios. Ug anaa kita diha sa tinuod nga Dios, sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo. Siya mao ang tinuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay kataposan.

21. Busa mga anak, likayi ninyo ang mga dios-dios.