Kapitulo

  1. 1

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

2 Juan 1 Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia (RCPV)

1. Gikan sa Pangulo—Alang sa pinili nga Ginang ug sa iyang mga anak nga akong gimahal ug gimahal usab sa tanan nga nasayod sa kamatuoran

2. kay ania man kanato ang kamatuoran ug magpabilin kini kanato hangtod sa kahangtoran.

3. Ang Dios nga Amahan ug ang iyang Anak nga si Jesu-Cristo maghatag kanatog grasya, kaluoy ug kalinaw diha sa kamatuoran ug sa gugma.

Kamatuoran ug Gugma

4. Gikalipay ko kaayo nga ang pipila sa imong mga anak nagkinabuhi sumala gayod sa kamatuoran ingon sa gisugo kanato sa Amahan.

5. Busa hangyoon ko ikaw, minahal nga Ginang, nga maghigugmaay kitang tanan. Kining gisulat ko kanimo dili bag-ong sugo kondili dinhi na kanato sukad pa sa sinugdan.

6. Kining paghigugma nga akong gipasabot mao kini: tumanon nato ang mga sugo sa Dios. Sumala sa nasayran ninyo sukad pa sa sinugdan, ang sugo mao nga magkinabuhi kamong tanan diha sa gugma.

7. Ania karon sa kalibotan ang daghang magtutudlo nga bakakon. Wala sila motuo nga si Jesu-Cristo nagpakatawo. Mao kini sila ang mangingilad ug ang kaaway ni Cristo.

8. Busa pagbantay kamo aron dili mawala kaninyo ang inyong gihagoan, kondili makadawat hinuon kamo sa hingpit nga ganti.

9. Ang tawo nga wala magpabilin ug wala motuman sa pagtulon-an ni Cristo, wala kaniya ang Dios. Apan ang Amahan ug ang Anak anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulon-an ni Cristo.

10. Busa kon may moanha kaninyo nga dili magtudlo niining pagtulon-ana, ayaw siyag dawata sa inyong balay o bisan gani sa pagtagad kaniya.

11. Kay ang magtagad kaniya nag-ambit sa daotan niyang buhat.

Panamilit

12. May daghan pa unta akong isulti kaninyo apan dili ko kini ipaagi sa sulat. Maoy akong tinguha ang pagduaw ug pagpakigsulti gayod kaninyo aron mahingpit ang akong kalipay.

13. Nangomusta kanimo ang mga anak sa imong minahal nga igsoong babaye.