Capítols

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29

Antic Testament

Nou Testament

1 Cròniques 3 Bíblia Catalana Traducció Interconfessional (BCI)

Fills de David

1. Aquests són els fills que David va tenir a Hebron: Amnon, el primogènit, fill d’Ahinóam, de Jizreel; el segon, Daniel, fill d’Abigail, de Carmel;

2. el tercer, Absalom, fill de Maacà, la filla de Talmai, rei de Gueixur; el quart, Adonies, fill d’Haguit;

3. el cinquè, Xefatià, fill d’Abital; el sisè, Itream, de la seva esposa Eglà.

4. Aquests sis fills van néixer a Hebron, on David va regnar set anys i mig. Després va regnar trenta-tres anys a Jerusalem,

5. on va tenir Ximà, Xobab, Natan i Salomó, tots quatre de Bat-Xua, filla d’Ammiel.

6. Encara tingué nou fills més: Ibhar, Elixamà, Elifèlet,

7. Nógah, Nèfeg, Jafia,

8. Elixamà, Eliadà i Elifèlet.

9. Tots aquests eren fills de David, sense comptar els fills que va tenir de les seves concubines. També tenia una filla que es deia Tamar.

Descendents de Salomó o d’altres fills de David

10. Els successors de Salomó van ser: Roboam, Abies, Asà, Josafat,

11. Joram, Ahazià, Joaix,

12. Amasies, Azarià, Jotam,

13. Acaz, Ezequies, Manassès,

14. Amon i Josies.

15. Fills de Josies: Johanan, el primogènit; Joiaquim, el segon; Sedecies, el tercer, i Xal·lum, el quart.

16. Fills de Joiaquim: Jeconies i Sidquià.

17. Fills de Jeconies, el deportat: Xealtiel, el primogènit;

18. Malquiram, Pedaià, Xenassar, Jecamià, Oixamà i Nedabià.

19. Fills de Pedaià: Zorobabel i Ximí. Zorobabel va tenir dos fills, Meixul·lam i Hananià, una filla, Xelomit,

20. i cinc altres fills: Haixubà, Óhel, Berequià, Hassadià i Juixab-Hèssed.

21. Fills d’Hananià: Pelatià i Jeixaià. Al costat d’ells hi havia els descendents de Refaià, d’Arnan, d’Obadià i de Xecanià.

22. Fill de Xecanià: Xemaià. Xemaià va tenir sis fills: Hatuix, Igal, Baríah, Nearià i Xafat.

23. Nearià va tenir tres fills: Elioenai, Hizquià i Azricam.

24. Elioenai en va tenir set: Odaviahu, Eliaixib, Pelaià, Acub, Johanan, Delaià i Ananí.