глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27

Старият Завет

Новият Завет

Левит 8 Цариградски (BG1871)

1. И говори Господ Мойсею и рече:

2. Вземи Аарона и синовете му с него, и одеждите, и маслото на помазването, и юнеца на приношението за грях, и двата овна, и коша с безквасните;

3. и събери всичкия събор при дверите на скинията на събранието.

4. И направи Моисей както му заповяда Господ; и събра се съборът пред дверите на скинията на събранието.

5. И рече Моисей на събранието: Тово е което заповяда Господ да направим.

6. И доведе Моисей Аарона и синовете му, и изми ги с вода.

7. И тури хитона на него, и опаса го с пояса, и облече го с мантията, и тури на него ефода, и препаса го с препоясанието на ефода, и стегна го с него.

8. И тури на него нагръдника; и у нагръдника тури Урима и Тумима.

9. И тури кидара на главата му; и отпред на кидара му тури златната плоча, сиреч, светия венец, както бе заповядал Господ Моисею.

10. И взе Моисей маслото на помазването; и помаза скинията и всичко в нея, и освети ги.

11. И поръси с него върху олтаря седем пъти, и помаза олтаря и всичките му съсъди, и омивалницата и стоялото й, за да ги освети.

12. И изля от маслото на помазването на Аароновата глава и помаза го, за да го освети.

13. И приведе Мойсей Аароновите синове, и облече ги с хитони, и опаса ги с пояси, и тури им гъжви, както бе заповядал Господ Моисею.

14. И приведе юнеца на приношението за грях; и Аарон и синовете му туриха ръцете си на главата на юнеца приносимия за грях.

15. И закла го, и взе Моисей кръвта и с пръста си тури на роговете на олтаря изоколо, и очисти олтаря, и кръвта изля в основанието на олтаря и освети го, за да направи умилостивение върху него.

16. И взе всичката тлъстина която е върху вътрешностите, и булото на дроба, и двата бъбрека и тлъстината им, и изгори ги Моисей на олтаря.

17. А юнеца, кожата му, и месото му, и лайната му изгори на огън вън от стана, както бе заповядал Господ Моисею.

18. И приведе овена за всесъжението; и Аарон и синовете му тириха ръцете си на главата на овена.

19. И закла го, и поръси Моисей олтаря изоколо с кръвта.

20. И насече овена на късове; и изгори Моисей главата, и късовете, и тлъстината.

21. А вътрешностите и нозете изми с вода; и изгори Моисей на олтаря всичкия овен; и то бе всесъжение за ухание благовонно, жъртва Господу, както бе заповядал Господ Моисею.

22. И приведе втория овен, овена на посвещението; и Аарон и синовете му туриха ръцете си на главата на овена.

23. И закла го, и взе Моисей от кръвта му и тури на края на дясното Аароново уха, и на палеца на дясната му ръка, и на големия пръст на дясната му нога.

24. И приведе Аароновите синове, и тури Моисей от кръвта на края на дясното им ухо, и на палците на десните им ръце, и на големите пръсти на десните им нозе; и поръси Моисей олтаря наоколо с кръвта.

25. И взе тлъстината и опашката, и всичката тлъстина върху вътрешностите, и булото на дроба, и двата бъбрека и тлъстината им, и дясното бедро.

26. И от коша на безквасните който беше пред Господа взе една безквасна пита, и един хляб месен с елей, и една кора, и тури ги на тлъстината и на дясното бедро.

27. И тури всичко това в ръцете на Аарона и в ръцете на синовете му , и подвижи ги за приношение движимо пред Господа.

28. И взе ги Моисей от ръцете им и изгори ги на олтаря върху всесъжението: това бе посвещение за ухание благовонно: то беше жъртва Господу.

29. И взе Моисей гръдите и подвижи ги за приношение движимо пред Господа: това беше дял на Моисея от овена на посвещението, както бе заповядал Господ Моисею.

30. И взе Моисей от маслото на помазването, и от кръвта която беше на олтаря, и поръси Аарона, одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него; и освети Аарона, одеждите му и синовете му, и одеждите на синовете му с него.

31. И рече Моисей на Аарона и на синовете му: Сварете месото при дверите на скинията на събранието; и там го яжте, и хляба който е в коша на посвещението, както ми биде заповядано и речено: Аарон и синовете му да ги ядат.

32. А остатъка на месото и на хляба да изгорите в огъня.

33. И от дверите на скинията на събранието седем дена да не излезете, доде се изпълнят дните на посвещението ви; защото в седем дена ще се свърши посвещението ви.

34. Както се направи в този ден, така заповядва Господ да се свършва, за да бива умилостивение за вас.

35. И да седите седем дена при дверите на скинията на събранието, дене и ноще; и да пазите стражата Господня, за да не умрете; защото, така ми се заповяда

36. И направи Аарон и синовете му всичко това което заповяда Господ чрез Моисеева ръка.