глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 6 Цариградски (BG1871)

1. А Иерихон беше заключен и затворен от лицето на Израилевите синове: никой не излазяше, и никой не влазяше.

2. И рече Господ Исусу: Ето, предадох в ръката ти Иерихон, и царя му, и силните с крепост.

3. И да идете около града, всички ратни мъже, да обиколите града еднъж: така да правиш шест дни.

4. И седем свещенника да носят пред ковчега седем възклицателни тръби; и на седмия ден да обиколите града седем пъти, и свещениците да тръбят с тръбите.

5. И когато възтръбят с възклицателния рог продължаваще, като чуете гласа на тръбата, всички люде да възкликнат с голямо възкликновение; и ще падне градската стена на мястото си, и людете ще възлязат всеки пред себе си.

6. И повика Исус синът Навиев свещениците и рече им: Вземете ковчега на завета, и седем свещеника нека държат седем възклицателни тръби пред ковчега Господен.

7. И рече на людете: Преминете и обиколете града, а оръжените нека заминат пред ковчега Господен.

8. И като говори Исус на людете, седемте свещеника които държеха седемте възклицателни тръби пред Господа преминаха и тръбяха с тръбите; и ковчегът на завета Господен вървеше подире им.

9. И оръжените вървяха пред свещениците които тръбяха с тръбите, и задната стража следваше зад ковчега когато свещениците предидеха и тръбяха с тръбите.

10. И заповяда Исус на людете и рече: Да не възкликнете, нито да се чуе гласът ви, нито да излезе дума из устата ви дори до деня в който ще ви река да възкликнете; тогаз да възкликнете.

11. И ковчегът Господен обиколи града наокок еднъж; и дойдоха в стана, и пренощуваха в стана.

12. И стана Исус рано на утринта, и свещениците дигнаха ковчега Господен.

13. И седемте свещеника, които държеха седемте възклицателни тръби предидеха пред ковчега Господен, ходещи и тръбещи с тръбите; и пред тях вървяха оръжените; а задната стража следваше подир ковчега Господен, и свещениците предидеха и тръбяха с тръбите.

14. И във втория ден обиколиха града еднъж, и върнаха се в стана: така направиха шест дни.

15. И в седмия ден станаха рано, при появението на зората, и обиколиха града седем пъти по истия начин: само този ден обиколиха града седем пъти.

16. И в седмия път, като тръбяха свещениците с тръбите, рече Исус на людете: Възкликнете; защото Господ предаде вам града.

17. И градът и всичко е в него ще бъде проклетия Господу: само Раав блудницата да остане жива, тя и всичките които са в къщата с нея; защото скри вестителите които проводихме.

18. Но вий пазете се от проклетията, за да не бъдете проклетия, като вземате от проклетията, и наведете проклетия в стана на Израиля, и го докарате в смятение.

19. А всичкото сребро и злато, и медните и железните съсъди посвещени са Господу: да се внесат в съкровището Господне.

20. И възкликнаха людете когато затръбиха с тръбите; и като чуха людете тръбния глас, възкликнаха людете с голямо възкликновение, и падна стената на мястото си, и възлязоха людете в града, всеки пред себе си, и превзеха града.

21. И изтребиха с острото на ножа всичките в града, мъже и жени, млади и стари, и говеда, и овци, и осли.

22. И рече Исус на двата мъжа, които изгледаха земята: Влезте в къщата на блудницата, и изведете от там жената, и всичко каквото има, както й се заклехте.

23. И влязоха младите, съгледателите, и извадиха Раав, и баща й, и майка й, и братята й, и всичко що имаше: изведоха всичките й роднини, и туриха ги вън от стана на Израиля.

24. И изгориха града с огън, и всичкото в него: само среброто и златото и медните и железните съсъди туриха в съкровището на дома Господен.

25. И Раав блудницата, и домородието на отца й, и всичко що имаше тя Исус остави живи; и обитава в сред Израиля дори до днес; защото скри съгледателите които прати Исус за да изгледат Иерихон.

26. И закле се Исус в онова време и рече: Проклет пред Господа онзи человек който стане да съгради тоя град Иерихон; със смъртта на първородният си син ще тури основанията му, и със смъртта на най-младия си син ще постави вратата му.

27. И Господ беше с Исуса, и прочу се името му по всичката земя.