глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Старият Завет

Новият Завет

Еремия 32 Цариградски (BG1871)

1. Словото което биде към Иеремия от Господа в десетото лето на Седекия Юдиния цар, което бе осемнадесетото лето на Навуходоносора.

2. И тогаз воинството на Вавилонския цар обсаждаше Ерусалим; а пророк Иеремия бе затворен в двора на тъмницата която бе в дома на Юдиния цар.

3. Защото Седекия Юдинът цар беше го затворил, и казваше: Защо ти пророчествуваш и казваш: Така говори Господ: Ето, аз ще предам този град в ръката на Вавилонския цар, и ще го обладае;

4. и Седекия Юдинът цар няма да избегне из ръката на Халдейците, но непременно ще бъде предаден в ръката на Вавилонския цар, и ще говори с него уста с уста, и очите му ще видят неговите очи;

5. и ще заведе Седекия у Вавилон, и там ще бъде той доде го посетя, говори Господ: ако ратувате против Халдейците, няма да успеете?

6. И рече Иеремия: Биде слово Господне към мене и каза:

7. Ето, Анамеил, синът на Селума стрика ти, ще дойде при тебе и ще рече: Купи за себе си нивата ми която е в Анатот, защото тебе принадлежи правото на ближен сродник да я изкупиш.

8. И дойде при мене Анамеил, синът на стрика ми, в двора на тъмницата, според словото Господне, та ми рече: Купи, моля, нивата ми която е в Анатот у Вениаминовата земя; защото на тебе принадлежи правото на наследието, и на тебе изкупуването: купи я за себе си. Тогаз познах че словото Господне бе това.

9. И купих от Анамеила, стриковия си син, нивата която е в Анатот, и претеглих му среброто, седемнадесет сикли сребро.

10. И писах записа, и ударих печат, и турих свидетели, и претеглих среброто във весите.

11. И взех записа на купуването, запечатания според закона и обичая, и отворения,

12. и дадох записа на купуването на Варуха сина на Нирия, Маасиевия син, пред Анамеила, стриковия ми син, и пред свидетелите които подписаха записа на купуването, пред всичките Юдеи които седяха в двора на тъмницата.

13. И заповядах на Варуха пред тях и казах:

14. Така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Вземи тези записи, този запис на купуването запечатания, и този отворения запис, и тури ги в пръстен съсъд за да стоят много дни.

15. Защото така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Къщи, и ниви, и лозя ще се добият пак в таз земя.

16. А като дадох записа на купуването на Варуха сина Нириева, помолих се Господу и рекох:

17. О Господи Иеова! ето, ти си направил небето и земята с голямата си сила и с простряната си мишца: няма нищо мъчно за тебе.

18. Ти правиш милост до тисящи родове, и въздаваш беззаконието на отците в пазухата на чадата им след тях. Бог великий, крепкий, Господ на Силите е името му,

19. велик в съвет и силен в дела; защото очите ти са отворени върху всичките пътища на человеческите синове, за да дадеш всекиму според пътищата му и според плода на делата му:

20. ти който си направил знамения и чудеса в Египетската земя, познати дори до този ден, и в Израил, и в человеците; и направил си име като днес;

21. и извел си людете си Израил из Египетската земя със знамения, и чудеса, и с крепка ръка, и с простряна мишца, и с голям ужас;

22. и дал си им тази земя която си се заклел на отците им да дадеш тям, земя дето тече мляко и мед;

23. и влязоха и наследиха я; но не послушаха гласа ти, нито ходиха в закона ти: не направиха нищо от всичко що им си заповядал да правят; за то си докарал върх тях всичко това зло.

24. Ето, окопите стигнаха до града за да го обладаят; и градът се даде в ръката на Халдейците, които ратуват против него с нож, и глад, и мор; и както си говорил, стана; и, ето, видиш.

25. И ти ми рече, Господи Боже: Купи си нивата със сребро, и тури свидетели; а градът се даде в ръката на Халдейците.

26. И биде слово Господне към Иеремия и рече:

27. Ето, аз съм Господ Бог на всека плът: има ли нещо мъчно за мене?

28. За то така говори Господ: Ето, ще предам този град в ръката на Халдейците, и в ръката на Навуходоносора Вавилонския цар, и ще го обладае.

29. И Халдейците които ратуват против този град ще дойдат, и ще турят огън в този град, и ще го изгорят, и къщите на които върх покривите кадяха Ваалу и правеха възлияния на други богове за да ме разгневят.

30. Защото Израилевите синове и Юдините синове само зло правеха пред мене от младостта си; защото Израилевите синове друго не правеха освен да ме разгневяват с делата на ръцете си, говори Господ.

31. Защото този град стана за мене раздражение на гнева ми и на яростта ми от който ден го съградиха дори до този ден, за да го отхвърля от лицето си

32. поради всичкото зло на Израилевите синове и на Юдините синове което направиха да ме раздражават, те, царете им, князовете им, свещениците им, и пророците им, и Юдините мъже, и Ерусалимските жители.

33. И обърнаха гърб към мене, а не лице; и ги учех, като ставах рано и поучавах, но не послушаха да вземат поучение;

34. но туриха мерзостите си в дома върху който се нарече името ми, за да го осквернят;

35. и съградиха високите места Ваалу които са в дола на Еномовия син, за да преведат синовете си и дъщерите си през огъня на Молоха, - което не им заповядах, нито възлезе на сърдцето ми да сторят тази мерзост та да направят Юда да съгрешава.

36. И сега за то така говори Господ, Бог Израилев, за този град за който вие говорите: Ще се предаде в ръката на Вавилонския цар с нож, и с глад, и с мор:

37. Ето, ще ги събера от всичките места дето бях ги изпъдил в гнева си, и в яростта си, и в голямото си негодуване; и ще ги върна на това място, и ще ги населя в утвърждение;

38. и ще ми бъдат люде, и аз ще им бъда Бог;

39. и ще им дам едно сърдце и един път, за да ми се боят във всичките дни, за тяхно добро и за онова на чадата им подир тях;

40. и ще направя завет вечен с тях че няма да се върна от вслед тях, но ще им правя добро, и ще туря страха си в сърдцата им за да не отстъпят от мене;

41. и ще се радвам за тях да им правя добро, и ще ги насадя в тази земи с истина, с всичкото си сърдце, и с всичката си душа.

42. Защото така говори Господ: Както докарах върх тези люде всичко това голямо зло, така ще докарам върх тях всичкото добро което аз говорих за тях.

43. И ще се добият ниви в таз земя за която вие казвате: Пуста е, без человек или скот: предаде се в ръката на Халдейците.

44. Ще купуват ниви със сребро, и ще подписвят записи и запечатват, и ще представят свидетели, у Вениаминовата земя, и в Ерусалимските околности, и в Юдините градове, и в планинските градове, и в полянските градове, и в южните градове; защото ще ги върна от пленението им, говори Господ.