глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Старият Завет

Новият Завет

Числа 26 Цариградски (BG1871)

1. И след язвата говори Господ Моисею и Елеазару сину Ааронову свещенику, и рече:

2. Пребройте всичкото събрание на Израилевите синове от двадесет години нагоре, по отеческите им домове, всичките в Израил които могат да излязат на бой.

3. И Моисей и Елеазар свещеникът говориха им на Моавовите полета, при Иордан срещу Иерихон, и рекоха:

4. Избройте людете от двадесет години нагоре, както заповяда Господ Моисею и на Израилевите синове които излязоха из Египетската земя.

5. Рувим първородният на Израиля. Рувимовите синове бяха, от Еноха, родът на Еноховците; от Фалу, родът на Фалуевците;

6. от Есрона, родът на Есроновците; от Хармия, родът на Хармиевците.

7. Тези са родовете на Рувимовците; и изброените от тях бяха четиридест и три тисящи и седемстотин и тридесет.

8. И синовете на Фалу бяха Елиав;

9. и синовете на Елиава: Намуил, и Датан, и Авирон. Тези са Датан и Авирон, избраните от събранието, които се подигнаха против Моисея и против Аарона в събранието на Корея когато се подигнаха против Господа;

10. и разтвори земята устата си та ги погълна наедно с Корея в изтреблението на събранието му когато огънят пояде двестете и петдесет человеци; и станаха за знамение.

11. А синовете на Корея не умряха.

12. Симеоновите синове по рода си бяха, от Намуила, родът на Намуиловците; от Ямина, родът на Яминовците; от Яхина, родът на Яхиновците;

13. от Зара, родът на Заровците; от Саула, родът на Сауловците.

14. Тези са родовете на Симеоновците: двадесет и две тисящи и двесте души.

15. Гадовите синове по родовете си бяха, от Сафона, родът на Сафоновците; от Агия, родът на Агиевците; от Суния, родът на Суниевците;

16. от Азения, родът на Азениевците; от Ирия, родът на Ириевците;

17. от Арода, родът на Ародовците; от Арилия, родът на Арилиевците.

18. Тези са родовете на Гадовите синове; и изброените от тях, четиридесет тисящи и петстотин.

19. Юдините синове бяха Ир и Авнан; но Ир и Авнан умряха в Ханаанската земя.

20. И Юдините синове по родовете си бяха, от Села, родът на Селаевците; от Фареса, родът на Фаресовците; от Зара, родът на Заровците.

21. И Фаресовите синове бяха, от Есрона, родът на Есроновците; от Амула, родът на Амуловците.

22. Тези са Юдините родове; и изброените от тях, седемдесет и шест тисящи и петстотин.

23. Исахаровите синове по родовете си бяха, от Тола, родът на Толовците; от Фуа, родът на Фуевците;

24. от Ясува, родът на Ясувовците; от Симрона, родът на Симроновците.

25. Тези са Исахаровите родове; и изброените от тях, шестдесет и четири тисящи и триста.

26. Завулоновите синове според родовете си бяха, от Середа, родът на Середовците; от Елона, родът на Елоновците; от Ялеила, родът на Ялеиловците.

27. Тези са родовете на Завулоновците; и изброените от тях, шестдесет тисящи и петстотин.

28. Иосифовите синове според родовете си бяха Манасия и Ефрем.

29. Манасиевите синове бяха, от Махира, родът на Махировците. И Махир роди Галаада; а от Галаада, родът на Галаадовците.

30. Тези са Галаадовите синове: от Ахиезера, родът на Ахиезеровците; от Хелека, родът на Хелековците;

31. и от Асриила, родът на Асрииловците; от Сихема, родът на Сихемовците;

32. и от Седима, родът на Семидовците; и от Ефера, родът на Еферовците.

33. И Салпаад Еферовий син нямаше синове, но дъщери; а имената на Салпаадовите дъщери бяха Маала, и Нуа, Егла, Мелха, и Терса.

34. Тези са Манасиевите родове; и изброените от тях, петдесет и две тисящи и седемстотин.

35. Тези са Ефремовите синове по родовете си: от Сутала, родът на Суталовците; от Вехера, родът на Вехеровците; от Тахана, родът на Тахановците.

36. И тези са Суталовите синове: от Ерана, родът на Ерановците.

37. Тези са родовете на Ефремовите синове; и изброените от тях, тридесет и две тисящи и петстотин. Тези са Иосифовите синове според родовете си.

38. Вениаминовите синове по родовете си бяха, от Вела, родът на Веловците; от Ахирама, родът на Ахирамовците;

39. от Суфама, родът на Суфамовците; от Уфама, родът на Уфамовците.

40. И Веловите синове бяха Аред и Нееман: от Ареда, родът на Аредовците; от Неемана, родът на Неемановците.

41. Тези са Вениаминовите синове по родовете си; и изброените от тях бяха четиридесет и пет тисящи и шестстотин.

42. Тези са Дановите синове по родовете си: от Суама, родът на Суамовците. Тези са Дановите родове според родовете си.

43. Изброените от всичките родове на Суамовците бяха шестдесет и четири тисящи и четиристотин.

44. Асировите синове по родовете си бяха, от Иемна, родът на Иемновците; от Иесуи, родът на Иесуиевците; от Верия, родът на Вериевците.

45. От Вериевите синове бяха, от Хевера, родът в Хеверовците; от Малхиила, родът на Малхииловците.

46. И името на Асировата дъщеря беше Сара.

47. Тези са родовете на Асировите синове; и изброените от тях, петдесет и три тисящи и четиристотин.

48. Нефталимовите синове по родовете си бяха, от Ясиила, родът на Ясииловците; от Гуния, родът на Гуниевците;

49. от Иесера, родът на Иесеровците; от Салима, родът на Салимовците.

50. Тези са Нефталимовите родове по родовете си: изброените от тях бяха четиридесет и пет тисящи и четиристотин.

51. Това е изброението на Израилевите синове, шестстотин и една тисяща и седемстотин и тридесет.

52. И говори Господ Моисею и рече:

53. Тям да се раздели земята за наследие по числото на имената им.

54. На по-мнозината дай по-голямо наследие, а на по-малцината дай по-малко наследие: всекиму да се даде наследието му според изброението му.

55. А земята да се раздели с жребие: по имената на отеческите си племена да имат наследие.

56. По жребие да се раздели наследието им между мнозината и малцината.

57. А изброението на Левитите по родовете им е това: от Гирсона, родът на Гирсоновците; от Каата, родът на Каатовците; от Мерария, родът на Мерариевците.

58. Тези са родовете на Левитите: родът на Левиевците, родът на Хевроновците, родът на Маалиевците, родът на Мусиевците, родът на Кореевците; а Каат роди Амрама.

59. Името на Амрамовата жена беше Иохавед дъщеря Левиева, която се роди Левию в Египет; и роди Амраму Аарона, и Моисея, и Мариам сестра им.

60. И Аарону се родиха Надав, и Авиуд, Елеазар, и Итамар.

61. Но Надав и Авиуд умряха когато принесоха чужд огън пред Господа.

62. И изброените от тях бяха двадесет и три тисящи; всичките мъжки от един месец и нагоре; защото не се изброиха помежду Израилевите синове, понеже тям се не даде наследие между Израилевите синове.

63. Тези са изброените чрез Моисея и Елиазара свещеника, които изброиха Израилевите синове на Моавовите полета, при Йордан, срещу Иерихон.

64. Но между тях не се намерваше человек от онези които се изброиха от Моисея и Аарона свещеника когато те изброиха Израилевите синове в Синайската пустиня;

65. защото Господ рече за тях: Непременно ще умрат в пустинята. И не остана от тях ни един освен Халева сина Иефониева, и Исуса сина Навиева.