глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Старият Завет

Новият Завет

Числа 21 Цариградски (BG1871)

1. И чу Хананей Арадскят цар, който живееше към пладне, че иде Израил през пътя Атарим, и направи бой против Израиля, и хвана от тях пленници.

2. И направи Израил обричане Господу и рече: Ако наистина предадеш тези люде в ръката ми съвсем ще погубя градовете им.

3. И Господ послуша гласа на Израиля и предаде Хананейците в ръцете му; и погубиха и тях и градовете им; и нарече името на мястото Хорма.

4. И дигнаха се от гората Ор в пътя откъде червено Море, за да обиколят земята Едом; и людете по пътя станаха малодушни.

5. И говориха людете против Бога и против Моисея и рекоха: Защо ни възведе из Египет за да умрем в пустинята? защото няма хляб ни вода, и душата ни има отвращение от този никакъв хляб.

6. И проводи Господ върх людете горителни змии които хапеха людете; и измряха много люде от Израиля.

7. И дойдоха людете при Моисея и рекоха: Съгрешихме защото говорихме против Господа и против тебе: помоли се Господу да махне змиите от нас. И помоли се Моисей за людете.

8. И рече Господ Моисею: Направи си една горителна змия и тури я на хоругвена върлина; и всеки ухапан като погледне на нея ще остане жив.

9. И направи Моисей медна змия и тури я на хоругвената върлина; и когато ухапеше някого змия, той като погледнеше на медната змия оставаше жив.

10. И дигнаха се Израилевите синове, и разположиха стан в Овот.

11. И като се дигнаха от Овот, разположиха стан в Ие-Аварим, в пустинята която е към Моав, към изток на слънцето.

12. От там се дигнаха, и разположиха стан в долината Заред.

13. От там се дигнаха, и разположиха стан от другата страна на Арнон, който е в пустинята и излази от пределите на Аморейците; защото Арнон е предел на Моав между Моавците и Аморейците.

14. За това се и говори в книгата на браните Господни: - Ваев у Суфа И потоците на Арнон,

15. И течението на потоците Което се простира до селението Ар, И досегнува до предела на Моав.

16. И от там дойдоха при Вир: този е кладенецът за който рече Господ Моисею: Събери людете, и ще им дам вода.

17. Тогаз изпя Израил тази песен: Възлез, о кладенче, пейте за него:

18. Кладенец изкопаха князовете, Благородните от людете изкопаха, чрез заповед на законодателя, с жезлите си. И от пустинята отидоха в Матана,

19. и от Матана в Наалиил, и от Наалиил в Вамот,

20. и от Вамот в долината която е в Моавовото поле при върха на Фасга, която гледа към Иесимон.

21. И проводи Израил посланници при Сиона Аморейския цар и рече:

22. Да заминем през твоята земя: няма да свръщаме по нивята нито по лозята: не щем да пием вода от кладенците: през царския път ще вървим доде заминем твоите предели.

23. А Сион не пусна Израиля да мине през пределите му; но събра Сион всичките си люде, и излезе та се опълчи против Израиля в пустинята, и дойде в Яса та направи бой против Израиля.

24. И порази го Израил с острото на ножа, и облада земята му от Арнон до Явок, до Амоновите синове; понеже пределите на Амоновите синове бяха крепки.

25. И облада Израил всички тези градове; и насели се Израил в всичките градове на Аморейците, в Есевон, и в всичките негови села.

26. Понеже Есевон бе град на Аморейския цар Сиона, който беше направил бой с предишния Моавски цар, и взел бе от ръката му всичката му земя до Арнон.

27. За това, които говорят с притчи казват: Елате в Есевон: Да се съгради и да се утвърди градът на Сиона.

28. Защото огън излезе из Есевон, Пламен из града Сионов; Пояде Ар Моавов, И князовете на високите места на Арнон.

29. Горко ти, Моаве! Погина ти, народе Хамосов! Даде избегналите си синове И дъщерите си пленници На Сиона Аморейския цар.

30. Ние ги устрелихме: Есевон погина до Девон: И запустихме ги до Нофа Която се простира до Медева.

31. И насели се Израил в земята на Аморейците.

32. После проводи Моисей да съгледателствуват Язир; и превзеха селата му, и изпъдиха Аморейците които бяха в тях.

33. Тогаз се върнаха и възлязоха по пътя към Васан; а Ог Васанският цар излезе насреща им, той и всичките му люде, на бран в Едраи.

34. И рече Господ Моисею: Не бой се от него; защото аз ще предам в ръцете ви него, и всичките му люде, и земята му; и да му направиш така както направи на Сиона Аморейския цар който живееше у Есевон.

35. И поразиха него, и синовете му, и всичките му люде, додето му не остана ни един остатък; и завладяха земята му.