глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25

Старият Завет

Новият Завет

4 Царе 21 Цариградски (BG1871)

1. Дванадесет години на възраст бе Манасия когато се въцари, и царува петдесет и пет години в Ерусалим; и името на майка му бе Ефсива.

2. И стори зло пред Господа според мерзостите на езичниците които изпъди Господ от лицето на Израилевите синове.

3. И съгради пак високите места които баща му Езекия бе разорил, и въздигна олтари Ваалу, и направи Ашера както направи Ахаав Израилевът цар; и поклони се на всичкото небесно войнство и служи им.

4. И съгради олтари в дома Господен за който Господ рече: В Ерусалим ще туря името си.

5. И съгради олтари на всичкото небесно войнство вътре в двата двора на дома Господен.

6. И преведе сина си през огъня, още правеше прокобения и гатания, и употребяваше бесовъпрошатели и вълшебници: той направи голямо зло пред Господа та го прогневи.

7. И постави ваяното на Ашерата което направи в дома за който Господ рече на Давида и на Соломона сина му: В този дом, и в Ерусалим който избрах от всичките Израилеви племена, ще положа името си в век;

8. и не ща да поклатя Израилевата нога от земята която дадох на отците им, само ако внимават да правят по всичко що им заповядах, според всичкия закон който слугата ми Мойсей им заповяда.

9. Но не послушаха; и прелъсти ги Манасия да правят по-лошо от езичниците които Господ погуби от лицето на Израилевите синове.

10. И говори Господ чрез ръката на рабите си пророците и рече:

11. Понеже Манасия Юдинът цар стори тези мерзости, по-лоши от всичко което направиха Аморейците които бяха преди него, и чрез идолите си направи още и Юда да съгреши,

12. за това така говори Господ Бог Израилев: Ето, аз навождам таквоз зло на Ерусалим и на Юда щото всеки който чуе за него, ще писнат и двете му уши.

13. И ще простра върху Ерусалим правилото на Самария и мерилото на Ахаавовия дом, и ще избърша Ерусалим както избърсва някой блюдо и, като го избърше, обръща го наопаки.

14. И ще оставя остатътка на наследието си, и ще ги предам в ръката на враговете им; и ще бъдат в разграбване и плен от всичките си врагове,

15. защото сториха зло пред мене, и прогневиха ме, от който ден отците им излязоха из Египет до този ден.

16. Още и кръв неповинна изля Манасия твърде много додето напълни Ерусалим от край до край, освен греха му с който направи да съгреши Юда като стори той зло пред Господа.

17. А останалите деяния на Манасия, и всичко що стори, и грехът му който съгреши, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Юдините царе?

18. Заспа прочее Манасия с отците си, и погребе се в градината на дома си, в градината на Оза; и въцари се вместо него Амон син му.

19. Двадесет и две години на възраст бе Амон когато се въцари, и царува две години в Ерусалим; и името на майка му бе Месулемета, дъщеря на Аруса от Иотева.

20. И стори зло пред Господа както стори баща му Манасия.

21. И ходи в всичките пътища в които ходи баща му, и служи на идолите на които служеше баща му, и поклони им се.

22. И остави Господа Бога на отците си, и не ходи в пътя Господен.

23. И направиха съзаклятие Амоновите раби против него та убиха царя в дома му;

24. а людете на земята избиха всичките що бяха се съзаклели против цар Амона; и людете на земята направиха Иосия сина му цар вместо него.

25. А останалите деяния на Амона колкото направи не са ли писани в Книгата на Летовниците на Юдините Царе?

26. И погребоха го в гроба му в градината на Оза; и въцари се вместо него Иосия син му.