глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Старият Завет

Новият Завет

3 Царе 16 Цариградски (BG1871)

1. И дойде слово Господне към Ииуя Ананиевия син против Вааса, и рече:

2. Понеже, като те възвисих от пръстта, и те поставих вожд над людете си Израиля, ти ходи в пътя на Иеровоама, и направи людете ми Израиля да съгрешат за да ме прогневят с греховете си,

3. ето, изтребям съвършено Вааса и дома му; и ще направя дома ти както дома на Иеровоама Наватовия син.

4. Който Ваасов умре в града, псетата ще го изядат; и който негов умре в полетата, небесните птици ще го изядат.

5. А останалите деяния на Вааса, и което направи, и юначеството му, не са ли писани в Книгана на Летовниците на Израилевите Царе?

6. И заспа Вааса с отците си, и погребе се в Терса; и въцари се вместо него Ила син му.

7. И чрез Ииуя пророка, Ананиевия син, биде слово Господне против Вааса и против дома му, и поради всичките злини които направи пред Господа, понеже го прогневи с делата на ръцете си та стана както дома на Иеровоама, още и защото го порази.

8. В двадесет и шестото лето на Аса Юдиния цар въцари се Ила синът на Вааса над Израиля в Терса, и царува две години.

9. И направи съзаклятие против него рабът му Зимрий, началникът на половината на воинските колесници, като беше в Терса та пиеше и се опиваше в дома на Арса домостроителя си в Терса.

10. И влезе Зимрий та го порази и уби го, в двадесет и седмото лето на Аса Юдиния цар, и въцари се вместо него.

11. И като се въцари, тутакси щом седна на престола му порази всичкия дом на Вааса: не остави му нищо до крак, нито сродници негови нито приятели негови.

12. И изтреби Зимрий всичкия дом на Вааса, според словото Господне което говори против Вааса чрез Ииуя пророка

13. за всичките грехове на Вааса, и за греховете на сина му Ила които съгрешиха, и чрез които направиха Израиля да съгреши, понеже разгневиха Господа Бога Израилева с суетите си.

14. А останалите деяния на Ила, и всичко що направи, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе?

15. В двадесет и седмото лето на Аса Юдиния цар царува Зимрий седем дни в Терса. А людете бяха се разположили в стан против Гиветон който бе на Филистимците.

16. И като чуха людете които бяха разположили стан че говориха: Зимрий направи съзаклятие, още порази царя, всичкий Израил през онзи ден в стана направи цар над Израиля Амрия войводата на воинството.

17. И възлезе Амрий и всичкий Израил с него от Гиветон та обсадиха Терса.

18. И като видя Зимрий че се облада градът, влезе в вътрешния царски дом та изгори върх себе си царския дом с огън, и умря,

19. за греховете си които съгреши, понеже стори зло пред Господа, и ходи в пътя на Иеровоама и в греха му що стори той като направи Израиля да съгреши.

20. А останалите деяния на Зимрия, и съзаклятието му което направи, не са ли писани в Книгата на летовниците на Израилевите Царе?

21. Тогаз се разделиха Израилевите люде на две части: половината на людете следваха Тивния Гинатовия син за да направят него цар; а половината следваха Амрия.

22. Но людете които следваха Амрия превъзмогоха върх людете които следваха Тивния Гинатовия син; и умря Тивний, и въцари се Амрий.

23. В тридесет и първото лето на Аса Юдиния цар царува Амрий над Израиля, дванадесет години: шест години царува в Терса.

24. И купи Самарийския хълм от Семера за два таланта сребро, и съгради град на хълма, и нарече името на града който съгради, Самария, според името на Семера господаря на хълма.

25. И стори Амрий зло пред Господа, и стори по-зло от всичките що бяха преди него,

26. и ходи в всичките пътища на Иеровоама Наватовия син, и в неговия грях чрез който направи Израиля да съгреши, понеже разгневиха Господа Бога Израилева с суетите си.

27. А останалите деяния на Амрия които направи и юначествата му които извърши, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе?

28. И заспа Амрий с отците си, и погребе се в Самария; и въцари се вместо него Ахаав син му.

29. А Ахаав Амриевът син се въцари над Израиля в тридесет и осмото лето на Аса Юдиния цар; и царува Ахаав Амриевът син над Израиля в Самария двадесет и две години.

30. И стори Ахаав Амриевът син зло пред Господа повече от всичките които бидоха преди него.

31. И като че беше малко това дето да ходи в греховете на Иеровоама Наватовия син, и взе още за жена Иезавел дъщерята на Етваала Сидонския цар, и отиде та служи на Ваала и му се поклони.

32. И възстави требище на Ваала вътре в Вааловия дом който съгради в Самария.

33. И направи Ахаав Ашера; и от всичките Израилеви царе които бидоха преди него Ахаав направи повече за да прогневи Господа Бога Израилева.

34. В неговите дни Хиил Ветилецът съгради Иерихон: тури основанията му с смъртта на Авирона първородния си, и тури вратата му с смъртта на Сегува по-младия си син, според словото Господне което говори чрез Исуса сина Навиев.