глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Старият Завет

Новият Завет

Деяния 2 Ревизиран (BG1940)

1. И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място.

2. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха.

3. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.

4. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше <способност> да говорят.

5. <А тогава> престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето.

6. И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език.

7. И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли галилеяни?

8. Тогава как ги слушаме <да говорят> всеки на собствения наш език, в който сме родени?

9. Партяни, мидяни и еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия,

10. Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които <граничат> с Киринея, и посетители от Рим - и юдеи и прозелити,

11. критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела.

12. И те всички се смаяха, и в недоумение си думаха един на друг: Какво значи това?

13. А други им се присмиваха, казвайки: Те са се напили със сладко вино.

14. А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, <казвайки>: Юдеи, и всички <вие>, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно, това, и внимавайте в моите думи.

15. Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е <едвам> третият час на деня;

16. но това е казаното чрез пророк Иоила: -

17. "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища;

18. Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват.

19. И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, - Кръв и огън, и пара от дим;

20. Слънцето ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен.

21. И всеки, който призове името Господно, ще се спаси".

22. Израилтяни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина, мъж засвидетелствуван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие знаете,

23. Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници;

24. Когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан Той от нея.

25. Защото Давид казва за Него: - "Винаги гледах Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, за да не се поклатя;

26. Затова се зарадва сърцето ми, и развесели езикът ми, А още и плътта ми ще престоява в надежда;

27. Защото няма да оставиш душата ми в ада, Нито ще допуснеш Твоят Светият да види изтление.

28. Изявил си ми пътищата на живота; В присъствието си ще ме изпълниш с веселба".

29. Братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давида, че и умря и биде погребан, и гробът му е у нас до тоя ден.

30. И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла по плът ще въздигне Христа, да Го постави на престола му,

31. той предвиждаше <това>, говори за възкресението на Христа, че нито Той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление.

32. Тогова Исуса Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели.

33. И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Свети Дух, Той изля това, което виждате и чувате.

34. Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той казва: - "Рече Господ на Моя Господ: Седи отдясно Ми,

35. докле положа враговете Ти за Твое подножие".

36. И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че Тогова Исуса, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник.

37. Като чуха <това>, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли: Какво да сторим, братя?

38. А Петър им <рече:> Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.

39. Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си.

40. И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: Избавете се от това извратено поколение.

41. И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.

42. И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.

43. И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.

44. И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо;

45. и продаваха стоката и имота си, и разпределяха <парите> на всички, според нуждата на всекиго.

46. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,

47. като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.