Новият Завет

Писмото До Eфесяните 1:20 Новият завет: съвременен превод (SPB)

която той показа чрез Христос, като го възкреси от мъртвите и го постави от дясната си страна в небесните владения.

Прочетете пълната глава Писмото До Eфесяните 1

Изглед Писмото До Eфесяните 1:20 в контекст