hoofstukke

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29

Ou Testament

Nuwe Testament

1 Kronieke 16 Die Pad van Waarheid tot die Lewe (PWL)

1. Hulle het die ark van יהוה ingebring en dit op sy plek gesit in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het en hulle het brandoffers en vredesoffers gebring voor die ark van יהוה.

2. Toe Dawid klaar die brandoffers en die vredesoffers gebring het, het hy die volk van Yisra’el geseën in die Naam (Karakter en Outoriteit) van יהוה-Tzva’ot (van die leërmagte).2 Sh'm 6:19

3. Hy het aan elkeen van Yisra’el, manne sowel as vroue, jong manne en klein kindertjies, ’n brood, ’n stuk vleis en ’n fyn witbrood uitgedeel. Toe het al die mense weggegaan, elkeen na sy eie huis.

4. Hy het sekere Leviete aangestel om te bedien voor die ark van יהוה en om יהוה, die God van Yisra’el, aan te roep, te dank en te lofprys:

5. Asaf, die hoof en Z’kharyah na hom en ook, Ye’i’el, Yegi’el, Mattityahu, Eli’av, B’nayah en `Oved-Edom; Ye’i’el met musiek en sang en Asaf met die simbale.

6. Hierdie is al die priesters wat voortdurend met trompette voor die ark van יהוה geblaas het.

7. Op daardie dag het Dawid hierdie gedig met instrumentale musiek gelewer, beide hy en die oudstes van die priesters en die Leviete, om יהוה te lofprys, in die teenwoordigheid van Asaf en sy broers. Hierdie is die samevatting van die liedere wat Dawid op daardie dag voor die ark van יהוה gesing het.

8. “Gee dank aan יהוה, roep Sy Naam (Karakter en Outoriteit) aan, maak Sy dade bekend onder die volke!

9. Sing tot Hom, gee dank aan Hom, vertel van al Sy wonderdade.

10. Roem in Sy afgesonderde Karakter en Outoriteit (Naam); laat die verstand, wil en emosie van dié wat יהוה soek, verheug wees.

11. Soek na יהוה en Sy sterkte; bid voortdurend voor Hom.

12. Onthou die wonderdade wat Hy gedoen het, Sy wonders en die regverdige oordele van Sy mond,

13. o julle, die nageslag van Avraham, Sy dienskneg, seuns van Yisra’el, Sy gekoses!

14. Hy is יהוה, ons God; Sy oordele is oor die hele aarde.

15. Dink aan Sy verbond vir ewig, die boodskap wat Hy beveel het aan ’n duisend geslagte,

16. Sy eed aan Avraham en die verbond wat Hy met Yitz’gak se seuns gesluit het;

17. wat Hy bevestig het aan Ya’akov as ’n wet en aan Yisra’el as ’n ewige verbond,

18. deur te sê: “Ek sal aan jou die land Kena’an gee, die bepaalde deel van jou erfporsie.

19. Toe julle maar min was, min in getal en vreemdelinge daarin

20. en toe julle gevange weggevoer is van nasie tot nasie en van een koninkryk na ’n ander,

21. het Hy nie die heersers toegelaat om julle skade aan te doen nie, ja, hy het konings gestraf om julle ontwil

22. en gesê: “Raak nie aan My gesalfdes en doen My profete geen kwaad nie.”

23. Sing tot יהוה, o ganse aarde! Wys Sy verlossing van dag tot dag.

24. Verkondig Sy lof en eer onder die nasies,

25. want יהוה is groot en moet in ’n hoë mate geloof word en Hy moet bo al die konings respekvol gevrees word,

26. want al die afgode van die volke is beelde, maar יהוה het die hemele gemaak.

27. Lof, eer en majesteit is in Sy Teenwoordigheid; krag en grootheid is in Sy Afgesonderde Plek.

28. Gee dank aan יהוה, o families van die volke, gee dank aan יהוה weens Sy eer en sterkte.

29. Gee dank aan יהוה met die eer wat Sy Naam (Karakter en Outoriteit) toekom, bring offers en gee dank in Sy Teenwoordigheid met die gebed van jou mond; aanbid יהוה met afgesonderde liedere.

30. Bewe voor Hom, o ganse aarde! Ook die wêreld sal stabiel wees sodat dit nie beweeg word nie.

31. Laat die hemele bly wees en die aarde juig en laat die mens onder die volke sê: “יהוה heers!”

32. Laat die see en sy volheid brul, laat die velde juig en alles wat daarin is,

33. dan sal die bome van die woud lofprysing sing in die Teenwoordigheid van יהוה, want Hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld regverdig oordeel en die mense in getrouheid bestraf.

34. Gee dank aan יהוה, want Hy is goed, want Sy liefdevolle goedheid is tot in ewigheid.

35. Red ons, o יהוה, red ons en maak ons bymekaar, bring ons terug vanaf die nasies sodat ons dank kan bring aan U afgesonderde Karakter en Outoriteit (Naam) en ons kan roem in U lofprysinge!

36. Geseënd is יהוה, die God van Yisra’el, vir ewig en ewig! Dan sal al die mense sê: ‘Dit is waar!’ Laat hulle almal יהוה loof met ’n aangename en suiwer mond.”

37. Hy het vir Asaf en sy broers daar voor die ark van die verbond van יהוה laat staan om voortdurend in die Teenwoordigheid van יהוה te bedien, elkeen op sy bepaalde tyd,

38. asook vir `Oved-Edom met sy broers, agt en sestig en `Oved-Edom, die seun van Y’dutun en Hosah was wagters van die buitenste poorte

39. en Tzadok, die priester, met sy broers, die priesters, hulle was al die priesters wat voor die tabernakel van יהוה, in Giv’on, bedien het,

40. om voortdurend in die oggend en aand brandoffers op die brandofferaltaar tot יהוה te bring en om te doen volgens alles wat geskrywe is in die wet van יהוה wat Hy deur Moshe gegee het om die seuns van Yisra’el te leer.

41. Hierdie is die name van die manne wat opgestaan het en lofprysinge gesing het om dank aan יהוה te gee, want Sy liefdevolle goedheid duur vir ewig: Heman, Y’dutun en die ander regverdige manne wat nie by naam genoem is nie.

42. Hierdie regverdige manne het nie dank gebring met die sanginstrumente, of met tamboeryne, of slaginstrumente, of die gedraaide trompette of reguit trompette, of met simbale nie, maar met ’n aangename stem en suiwer en volmaakte gebed en met onpartydige opregtheid en met reinheid tot יהוה-Tzva’ot, God van Yisra’el.

43. Toe het Dawid die mense laat gaan en elkeen het na sy eie huis teruggekeer. Dawid het teruggegaan om sy huishouding te seën.